Bevarande, mångfald och utveckling

Blekinge Arkipelag jobbar för ett hållbart lant- och skogsbruk som gynna biologisk mångfald längs med Blekinges kust och skapa förutsättningar för lantbruksföretagens fortlevnad.

Våra projekt för ett hållbart lant- och skogsbruk

Skärgårdsbete och Hållbara lokala livsmedel

Med detta projektet vill vi gynna den biologiska mångfalden och samtidigt stimulera produktionen av lokala livsmedel. Läs mer>>>

Skogsnätverk

Våra projekt inom hållbart skogsbruk i Blekinge Arkipelag engagerar hela kedjan av intressenter inom skog och skogsnäring. Målsättningen är att visa på möjligheter med skogsskötsel.... Läs mer>>>

Våtmarker

När en stor del av Blekinges våtmarker dikades ut för ungefär 100 år sedan försvann många av de djurarter och växter som trivs i den här blöta naturtypen. Nya våtmarker kan ge bland annat en rad fåglar, groddjur, rara växter och till och med fiskar en ny chans. Läs mer>>>

Naturbonusen

Under 2023-2024 kommer vi att genomföra åtgärder för att gynna biologisk mångfald längs med Blekinges kust och på öar. Denna positiva möjlighet att jobba med naturvård har vi fått tack vare stöd från Naturkompaniets Naturbonus. Läs mer>>>


 

Bakgrund

Hur skapar man förutsättningar för ett hållbart lant- och skogsbruk? Och vad betyder egentligen naturbete?

Naturbete

Begreppet naturbetesmarker hörs allt oftare i både diskussioner om köttproduktion och naturvård. Vad är det? Och varför är det viktigt att ta vara på våra naturbetesmarker? Läs mer>>>

Hållbart lant- & skogsbruk

Ett hållbart lantbruk i Blekinge Arkipelag handlar om att skapa förutsättningar för lantbruksföretagens fortlevnad. För att våga steget att lägga om till ekologisk odling och uppfödning behövs nya kunskaper. Läs mer>>>