Naturbonusen för Blekinge Arkipelag

Åtgärder för biologisk mångfald längs med Blekinges kust

Stöd från Naturkompaniet för nya åtgärder

Blekinge Arkipelag kommer genomföra åtgärder för att gynna biologisk mångfald längs med Blekinges kust och på öar. Denna positiva möjlighet att jobba med naturvård har vi fått tack vare stöd från Naturkompaniets Naturbonus.
Projektet pågår fram till juni 2024. Åtgärderna genomförs med hjälp av entreprenörer och våra ideella biosfärambassadörer.

I projektet jobbar vi med fyra olika inriktningar:

1. Restaurera fågelöar för att gynna fågellivet

Längs med Blekinges kust finns många fågelskyddsområden. I några fall gör igenväxning av öarna att deras värde som fågelskyddsområde minskar i allt för snabb takt. I projektet ska vi därför röja buskar och träd på två olika öar. Då bidrar vi till bättre förutsättningar för sjöfåglar att få lyckade häckningar.

2. Bevara eller återskapa biologiska värden i betesmarken i kust och skärgård

I länet finns flera områden med tidigare betesmarker som håller på att växa igen, inte minst på öarna i vår skärgård. Det innebär att växter kopplade till öppna ängsmarker försvinner. I projektet ska vi restaurera ett område på Tärnö och återigen skapa förutsättningar för får att beta i området. På Svenö kommer vi att fälla enar för att fåren ska komma åt att beta på gräsytor och öka framkomligheten på ön.

3. Gynna utvecklingen av ekar i ekhagmarker/områden med skogsbete

Ekarna är karaktäristika för vår kust och vi har många fantastiska ekmiljöer. Samtidigt är det ofta brist på unga ekar som på sikt ska ersätta dagens grova ekar. I projektet ska vi sätta ut ekplantor i burar i hagmarker med värdefulla gamla ekar, men där det saknas yngre träd. För att gynna befintliga ekar planerar vi också att friställa ekar. Att friställa ekar innebär att vi fäller andra träd som växer upp i eller som skuggar ekens krona.

Foto: Annika Lydänge

4. Gynna den hotade Mnemosynefjärilen

Här i Blekinge finns den starkt hotade Mnemosynefjärilen, Parnassius mnemosyne. Den finns bara på ett begränsat antal platser i Sverige. Man kan därför säga att vi i Blekinge har ett viktigt ansvar att bevara denna art. I projektet har vi tillsammans med länsstyrelsen i Blekinge satsat på att föda upp fjärilslarver med hjälp av Nordens Ark. Dessa kommer sedan att återvända till Blekinge och sättas ut i marker som restaurerats för att få miljöer som fjärilarna trivs i.

Vad är Naturbonusen?

Naturkompaniet är ett företag som säljer friluftskläder och utrustning. Naturkompaniet donerar varje år 1 procent av det totala beloppet som medlemmarna i deras kundklubb handlar för till ett eller flera natur- eller miljövårdprojekt. Naturkompanier väljer ut vinnarna med hjälp av medlemmarna som röstar fram sina favoriter utifrån ett antal nominerade organisationer och projekt. År 2023 fick vi på biosfärkontor Blekinge Arkipelag 700 000 kr från Naturbonusen för detta projekt.