Projektledare: Urban Emanuelsson, Biodiversitet AB
Foto: Hans Berggren och Urban Emanuelsson
Textbearbetning: Rolf Larsson
Akvareller: Mia Pettersson, MIARK
Faktagranskning: Åke Widgren, Länsstyrelsen i Blekinge
Kartor: Stefan Kallur, T-kartor

 

Projektledare: Urban Emanuelsson, Biodiversitet AB
Bild: Hans Berggren
Berättare: Rolf Larsson

 
 
 
 

Våtmarksinspiration!

När en stor del av Blekinges våtmarker dikades ut för ungefär 100 år sedan försvann många av de djurarter och växter som trivs i den här blöta naturtypen. Nya våtmarker kan ge bland annat en rad fåglar, groddjur, rara växter och till och med fiskar en ny chans. I de grunda vattnen kan barn-kammare för lekande gäddor skapas. Landskapet runt omkring blir dessutom rikare på liv och vackrare att titta på. Naturälskare och turister får nya spännande utflyktsmål som ibland är utrustade med fågeltorn. 

Under de senaste 20 åren har flera våtmarker skapats i Blekinge. Många 
hade länge önskat återfå en del av de våtmarker som en gång funnits. Men den främsta drivkraften var att hejda övergödningen av Östersjön. Östersjön blev allt sjukare av kväve och fosfor som strömmade ut i havet. Algblomningarna under somrarna var ett tydligt bevis för hur illa ställt det var och en konsekvens av dessa var utbredningen av döda bottnar i Östersjön. Att anlägga våtmarker skulle kunna hindra en del av de övergödande ämnena från att nå havet. Våtmarker skulle kunna bli kväve- och fosforfällor. En annan bonus: Åarnas översvämningar under vårarna skulle bromsas av våtmarker
som också hjälper till att skapa mer grundvatten. Under torrsomrar kan en del användas för bevattning av kringliggande åkrar.

Tekniskt sett är det inte alltför komplicerat att skapa en våtmark. För att stimulera markägare till detta ger staten idag bidrag. Länsstyrelsen ger råd kring juridiken och de olika sorters bidrag som finns och man förmedlar kontakter till firmor som kan göra jobbet. 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag arbetar på olika sätt för att Blekinges kustområde skall få en miljömässigt positiv utveckling och att en hållbar turism skall utvecklas här. Anläggande av våtmarker är en viktig del i denna strategi. Med denna film och skrift vill Blekinge Arkipelag slå ett slag för de
nya våtmarker som de senaste 20 åren anlagts i Blekinge, samt att uppmuntra till att fler sådana anläggs. Se filmen eller ladda ner skriften här intill!
Skriften är ca 7 MB
Filmen är ca 16 min

Målgrupp: Lantbrukare/markägare, pedagoger, intresserad allmänhet

Våtmarker som anlagts med stöd från Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag arbetar kontinuerligt med att söka medel för våtmarksrestaurering. Tillsammans med välvilliga markägare och expertisens råd om var våtmarkerna gör störst nytta söker vi även tillstånd för restaurering och nyanläggning. Så småningom får vi njuta av nya våtmarker i och utanför biosfärområdet som påverkar vattenkvalitet, grundvattenbildning samt djur och växtliv i rätt riktning.

1. Torsteboda, nordväst Mörrum, Karlshamns kommun. Anlagd i juni 2020 i samverkan med Naturvårdsingenjörerna. Pengar sökta hos Länsstyrelsen i Blekinge. Markägare: I. Sibbesson, Dunebo Gård. Vattenyta ca 0,7 ha.

Skylt uppsatt för att informera om våtmarken i Torsteboda utanför Mörrum.

3. Dalamaden, i Grönadal, Karlskrona kommun. Anlagd under 2021 i samverkan med Hana Entrepenad, Naturvårdsingenjörerna AB och Sportfiskarna Blekinge. Våtmarksområdet omfattar ca 16 -18 ha varav en vattenyta på 14 ha. Projektet har finansierats genom LOVA-medel och Fiskeavgiftsmedel. Enligt beräkningar kommer våtmarken varje år förhindra ca 2700 kg kväve och 40 kg fosfor från att läcka ut i Östersjön, vilket minskar övergödning, algblomning och bottendöd. 

Drönarbilder över Dalamadens våtmark. Foto: Urban Emanuelsson, Biodiversitet AB.

2. Gisslevik, nordväst om Torhamn, Karlskrona kommun. Anlagd i december 2020 - januari 2021 i samverkan med Naturvårdsingenjörerna. Projektmedel sökta och erhållna från SydostLeader. Markägare: Margareta Torstensson, Mattias Sunnerfjell, Vidar Gundersen, Annika Wikdahl och Magnus Wikdahl.  Fastigheter: Gisslevik 1:12, Torhamn 9:2. Huvudavrinningsområde: 79 80. Avrinningsområdets storlek: ca 1170 ha, varav ca 260 ha åker. Uppskattad vattenyta ca 1,2 ha. Tidigare användning: ung alskog. Utloppet i Östersjön är passerbart för fisk (gäddfabrik). Skötsel genom bete. Gissleviken ingår i ramsarområdet Blekinge Skärgård.

Nedan syns före- och efterbild. Fotograf: Urban Emanuelsson.

Invigning av fågelutkiken vid Gisslevik i slutet av oktober 2021. Byggandet av plattformen möjliggjordes av markägare Margareta och Mattias Sunnerfjell och den är dessutom utsmyckad av konstnären Mia Petterssons fina fågelprofiler. På plats finns också information om våtmarken och fågellivet, producerad av Urban Emanuelsson.

Förstudie på våtmarker i biosfärområdet

Under 2018-2019 lät Blekinge Arkipelag göra en förstudie på var i biosfärområdet restaureringar och nyanläggningar av våtmarker skulle göra störst nytta. Förstudien visar också vilka effekter som bör eftersträvas vid de olika våtmarkslägena och varför Blekinge behöver fler våtmarker generellt. Projektet resulterade i två viktiga dokument, del 1 har fokus på effekter av våtmarksarbete och del 2 på de potentiella platserna som finns inritade på karta. Dessa båda dokument är nu en viktig utgångspunkt i föreningens fortsatta arbete med våtmarksanläggning. Projektet finansierades med LOVA-medel från Havs- och Vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Blekinge samt av SydostLeader. Arbetet gjordes i nära samverkan med Naturvårdsingenjörerna.

Våtmarker förstudie Del 1 BBA.pdf
Våtmarker förstudie Del 2 BBA ..pdf