Supported by Nature


Biosphere for Baltic, ett nätverk av biosfärområden runt Östersjön, har beviljats nästan 4,5 miljoner euro av EU för sitt projekt Supported by Nature. Detta projekt syftar till att främja naturbaserade lösningar för att förbättra

miljön i Östersjön genom att lära tillsammans och skapa en praktisk guide.


Syftet med Supported by Nature

Projektets syfte är att öka förståelsen för naturbaserade lösningar och hur naturbaserade lösningar bidrar till förbättrade miljöförhållanden för Östersjön.

På lång sikt kommer ett bättre kunskapsunderlag om naturbaserade lösningar att leda till mer frekvent och lämplig användning i planprocesser och land- och havsförvaltning.


Vad är en naturbaserad lösning?

Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera miljöproblem och effekter av klimatförändringar. Genom att skydda, utveckla och skapa förutsättningar för ekosystem i den fysiska miljön på land och i vatten främjas biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande.

Med en naturbaserad lösning löser man det problem som man vill åtgärda samtidigt som man får andra nyttor på köpet. Till exempel kan restaureringen av ett vattendrag ge mindre övergödning, skydd mot översvämningar samt bättre förutsättningar för fiske och lokal turism.

Vad ska göras i projektet?

17 lärplatser om naturbaserade lösningar kommer att utvecklas runt Östersjön för demonstration och för att skapa kunskap. Särskilt fokus kommer att ligga på multifunktionella våtmarker, kustvattenhabitat och restaurering av vattendrag. Framtagandet av lärplatser sker i en process där intressenter involveras och får vara med och påverka. För att ytterligare öka förståelsen för naturbaserade lösningar kommer aktiviteter att anordnas på lärplatserna när dessa är färdiga.

Vilken lösning kommer projektet att bidra med?

Lösningen som projektet bidrar med är en praktisk guide om olika sätt att nå ut till målgrupper för att öka förståelsen för naturbaserade lösningar som en resurs att uppnå bättre miljö i Östersjön.

The bigger picture

I Östersjöområdet finns höga natur- och kulturvärden och attraktiva livsmiljöer för människor. Både kusten och skärgårdslandskapet används för friluftsliv och rekreation. Östersjön är betydelsefull för sjöfart och handel och binder samman regionen. Fiske, odling i havet och energiutvinning är exempel på annan användning av Östersjön.

 
Samtidigt som det finns behov för olika verksamheter behöver miljön i Östersjön förbättras för att god miljöstatus ska nås. Östersjön med sitt bräckta vatten är ett känsligt hav och samtidigt är det ett av världens mest förorenade och trafikerade hav. Det finns stora områden med döda bottnar på grund av syrebrist. Miljögifter, övergödning och överfiske är kända problem och nu står vi också inför klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald vilket påverkar Östersjön negativt.


Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera en del av Östersjöns problem och effekter av klimatförändringar. Genom att skydda, utveckla och skapa förutsättningar för naturens ekosystem främjas biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande.

Projektet möjligt genom Interreg

Finansieringen, möjliggjord av EU genom Interreg Baltic Sea Programme 2021-2027, stöder detta kärnprojekt under prioritering 2: Vattensmarta samhällen. Projektet involverar flera partners och associerade parter från olika länder runt Östersjön och pågår från 2023 till 2026.


Vill du veta mer om projektet besök den officiella hemsidan hos Interreg eller kontakta martina@blekingearkipelag.se