Våra projekt inom hållbart skogsbruk i Blekinge Arkipelag engagerar hela kedjan av intressenter inom skog och skogsnäring. Målsättningen är att visa på möjligheter med skogsskötsel som kan öka både ekologiska och ekonomiska värden.

Ett av projekten avslutades i oktober 2022 där ett nätverk med 110 deltagare har byggts upp. Blekinge Arkipelag fortsätter att välkomna nya deltagare och uppslag på intressanta aktiviteter inom temat hållbart skogsbruk. Skogsnätverkets idé är att utbyta lokala erfarenheter med lokal kompetens och sedan dokumentera så vi kan följa upp resultatet. Detta kallas adaptivt skogsbruk och ett av flera olika sätt att få ett hållbart skogsbruk med  lokala förutsättningar.

Vill du veta mer eller delta i nätverket? Kontakta Helene Reiter på: 070-820 74 08

Två projekt för hållbart skogsbruk 2019-2024

Biosfärområde Blekinge Arkipelag består av 54 000 hektar land, varav ca 20 000 hektar består av skog och skogbevuxen betesmark utan formellt skydd. Vad som sker i skogen får alltså stor betydelse för biosfärområdet - dess artrikedom, vattenkvalitet och ekosystemtjänster. Det är också en stor yta som på olika sätt kan påverkas av pågående klimatförändringar. Med cirka 600 skogsägare i området och flera aktiva skogsföretag finns mycket man kan göra tillsammans för ökade ekologiska, ekonomiska och sociala värden på skogen i Blekinge Arkipelag. 

Helene Reiter leder Blekinge Arkipelags skogsprojekt. Du når henne här: 070-820 74 08, helene.reiter@grenverket.se

Helene är pensionär och har många års erfarenhet av rådgivning kring skogens produktions- och miljöfrågor genom tidigare tjänster på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Hon är också ordförande i föreningen Grenverket, ett nätverk för kvinnliga skogsbrukare.

Träff om röjning vid Brända Ene
Inbjudan till första träffen i Skogsnätverket
Urban Emanuelsson, SLU, föreläser i Leråkra bygdegård
Träff om naturbetesskog vid Svanevik, Ronneby

Båda projekten finansieras av Europeiska jordbruksfonden genom beslut från Skogsstyrelsen. Projekt Skogsnätverket medfinansieras dessutom av Södra, Sydved samt Berg & Berg.

1. Skogsnätverk Blekinge Arkipelag - utveckling av samverkan

Projektet har bidragit till samarbete kring klimatanpassade och naturvårdande åtgärder inom Biosfärområdet. Markägare som velat utveckla och klimatanpassa sitt skogsbruk och ha bättre naturvårdshänsyn har fått kvalitetssäkrade arbeten utförda. Det har möjliggjorts av bättre samverkan mellan välutbildade aktörer i hela värdekedjan från skogsbruksplan, avverkning, skogsvård, virkestransport och förädling. Målet har varit att under projektet utveckla ett arbetssätt som möjliggör detta, ett samarbetsnätverk ska bildats inom skogssektorn där man genom adaptivt arbetssätt kunnat leva upp till de ambitioner som finns i ett biosfärområde. Målgrupper har varit skogsägare med eller utan jordbruk, anställda och entreprenörer i skogsnäringen med sidobranscher som är verksamma inom biosfärområdet.

I UNESCO:s definition av ett Biosfärområde ska hållbarheten lyftas och sättas i fokus inom alla verksamhetsområden. I Blekinge Arkipelag har tidigare inga insatser gjorts som riktar sig till skogssektorn.

Genom skapandet av ett skogsnätverk har vi fått en ökad omfattning av klimatanpassning och bättre hänsyn till natur-, kultur- och sociala värden som finns inom Biosfärområdet. Genom att delta i nätverket har skogsföretag, myndigheter och skogsägare fått möjligheten att få en kvalitetssäkring som är möjlig att följa upp på längre sikt. Både kommunikationskedjan, arbetsplanering och åtgärder i skogen har dokumenterats och följts upp. Samverkan har skett mellan intresserade aktörer verksamma inom Biosfärområdet såsom skogsägare, skogsföretag, entreprenörer, virkesköpare, ideella organisationer, myndigheter och andra näringsidkare.

Ledorden är: Klimatanpassning, Biologisk mångfald, Landskapsperspektiv, Hållbar utveckling i Biosfärområdet.

Utveckling av nya metoder i projektet

Vi har velat bilda ett skogsnätverk för intensifierat samarbete inom hela värdekedjan i biosfärområdet. Nätverket har blivit ett komplement till existerande kommunikationskedja inom skogsnäringen. Vi har haft ett adaptivt arbetssätt och bland annat utvecklats ett fördjupat traktdirektiv - "arkipelagmodellen", som bättre fångar upp biosfärområdets behov av hänsyn och klimatanpassning.

Projektet uppfyller miljö- och klimatmål

Samarbetet har bidragit till en ökad areal av ädellövträd och högre andel tall inom biosfärområdet. Upplevelsevärdena kommer att öka och kulturmiljöerna värnas bättre. Genom bättre skötsel av kantzoner mot vatten erhålls även en bättre vattenkvalité, som lokalt påverkar kusten i Blekinge. Mer varierat skogsbruk inom området ger även ökad biodiversitet, genom t ex fler gamla träd och rikare buskskikt som är ett karaktärsdrag för Blekinge Arkipelag.

Projektet bidrar till ekonomisk nytta för målgruppen och näringen

Det har funnits möjlighet att öka virkesflödet till lokala sågverk och värmeverk. Det har funnits möjlighet att utveckla sortimentsutnyttjandet bättre. Mer aktiva markägare har mer virke på marknaden och högre inkomster. En del mindre markägare som tidigare varit helt passiva har kunnat  genom samarbetet känna trygghet i utförandekvalitén.  Vi har lagt särskilt fokus på att engagera kvinnliga skogsägare genom att föreningen Grenverkets medlemmar medverkat och blir positiva förebilder. Alla i nätverket har fått ta del av nya kontaktnät, nya kunskaper och medvetenhet om att man tillhör ett biosfärområde utsett av UNESCO.

Mål för projektets slut

1) Vi har skapat ett nätverk för erfarenhetsutbyte och "kvalitetssäkring" för skogliga åtgärder inom biosfärområdet, avseende klimatanpassning och miljöhänsyn.
2) Vi har utvecklat rutiner, mallar och metoder för skogsbruksåtgärder inom området som leder till bättre klimatanpassning och bättre miljöhänsyn.
3) Ett antal demonstrationsområden har tagits fram där skogstillståndet kan följas över längre tid. På demonstrationsområdena görs uppföljning av arbetsmetoden och det skogliga resultatet, genom samtal med utförare och markägare.
4) Vi har nått ut till 600 skogsägare med information om möjligheten till samarbete i Skogsnätverket Blekinge Arkipelag.

Mål på lång sikt

1) Långsiktig samverkan mellan olika aktörer i skogsnäringen för att värna om särarten i Blekinge Arkipelag.
2) Metoden sprids till andra aktörer som får möjlighet att öka sin kompetens om hållbart skogsbruk.
3) Markägare i eller utanför Biosfärområdet har fått ökade kunskaper, bättre beställarkompetens och tillgång till fler verktyg för att bedriva ett hållbart skogsbruk.
4) Ökad andel ädellövinblandning i skogen, fler tallbestånd, mera blandskog och hyggesfria metoder samt bättre miljöhänsyn.
5) Bredare kantzoner mot vatten med lokalt förbättrad vattenkvalité som effekt, samt mindre markskador.
6)Biosfärområdet lever upp till UNESCO:s målsättningar och alla aktörer i nätverket får credit och uppmärksamhet för detta.


Slutdatum. 2022-10-31 RESULTAT

Projektet har resulterat i nio demonstrationsytor. Ytorna syftar till att visa positiva exempel hur skogsägare kan anpassa sitt skogsbruk till ett klimatanpassat och hållbart skogsutnyttjande, där hänsyn tas både till ekonomi, ekologi och sociala värden. På ytan visas skötselåtgärder med ett adaptivt perspektiv där skötseln anpassas till ståndorten, klimatet, natur- och kulturvärden och markägarens målsättningar.

  • Abramsäng - Tillväxtproblematik för tallplantering
Kartor Abramsäng.pdf
Arkipelagtraktdirektiv Abramsäng.pdf
Resultat Abramsäng.pdf

  • Brända Ene - Framröjning av självsådd tall i granplantering

Karta Brända Ene.pdf
Arkipelagtraktdirektiv tallröjning Brända Ene.pdf
Resultat Brända Ene.pdf

  • Svanevik 

Informationskylt_Svanevik_final.pdf
karta Svanevik.pdf
Resultat Svanevik.pdf
Arkipelagtraktdirektiv Svanevik.pdf

  • Vekerum - skötsel av ek i hägn

Informationsskylt_Vekerum_final.pdf
Karta Vekerum.pdf
Arkipelagtraktdirektiv Vekerum.pdf

  • Pagelsborg - gallring av ek 

Informationsskylt_Pagelsborg_final.pdf
Karta Pagelsborg.pdf
Arkipelagtraktdirektiv Pagelsborg ekyta.pdf
Resultat Pagelsborg.pdf

  • Törnåkra - restaureringshuggning ek

Karta demonstrationsyta Törnåkra.pdf
Arkipelagtraktdirektiv Törnåkra.pdf
Resultat Törnåkra.pdf

  • Lörbykladd - bokföryngring och kantzon mot hav

Karta Lörbykladd.pdf
Resultat Lörbykladd.pdf

  • Mörtjuk/Salsjön - sociala värden och kantzon mot sjö

Informationsskylt_Mörtjuk_Salsjön_final.pdf
Karta Mörtjuk-Salsjön.pdf
Karta samt Resultat Mörtjuk_Salsjön.pdf

  • Leråkra

Karta Demonstrationsyta Leråkra.pdf
Resultat Leråkra.pdf

2. Hållbart skogsbruk i Blekinge Arkipelag - informationsinsatser

Informationsprojektet ska genomföras som en serie träffar utomhus och några föreläsningar. Insatserna ska ses som en utveckling och ett komplement till projekt Skogsnätverket. Träffarna avser att utbilda, motivera och stärka personerna i nätverket, men aktiviteterna och resultatet kommer att vara tillgängliga för alla skogsägare. Projektet ska bidra till ett hållbart skogsutnyttjande inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. När Skogsnätverket är etablerat startar en ny process där alla involverade (skogsägare och yrkesverksamma) ska få ny kunskap och inspiration för en bättre anpassning till klimatförändringar, samt till bättre biologisk mångfald, viltstammar i balans och bevarade kulturmiljöer. Vi kommer också att visa hur man i sitt skogsbruk kan öka de sociala värdena i skogen för lokalbefolkning, turister, skolor m m.

Arbetssätt och informationskanaler

En serie träffar på 2-4 timmar ska arrangeras, mestadels i fält. Inom projekt Skogsnätverket kommer ett antal demonstrationsobjekt att anläggas, med bäring på olika ämnesområden, det kan handla om kantzoner, demonstrationsröjning, välgallrade ekbestånd mm. Dessa platser kommer att besökas i detta informationsprojekt. Vi kommer också att dela ut material som redan finns och som är framtaget av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, SLU m fl. En handbok ska sammanställas som en dokumentation av arbetet med att skapa ett nätverk och de kunskaper och erfarenheter som blir resultatet av informationsprojektet. Biosfärområdets alla skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket bjuds in till nätverket och till aktiviteterna. Här på Blekinge Arkipelags hemsida kommer projektresultat och handbok att publiceras och göras tillgängligt för samtliga skogs- och naturintresserade.

Mål vid projektets slut

1) Ökat intresse för Blekinge Arkipelag och dess skogliga värden.
2) Ökade kunskaper om hur man kan få ett klimatanpassat och mer hållbart skogsbruk i området.
3) Bättre samarbete inom skogsnäringen och större kunskap om vikten att göra speciella anpassningar inom det värdefulla biosfärområdet.
4) Känsla av samhörighet och stolthet att ingå ett av UNESCO utpekat område med speciella värden.
5) Ökat engagemang hos kvinnliga skogsägare.

Mål på lång sikt

1) Ett skogstillstånd som är mer klimatanpassat vad gäller trädslagsblandning, skötselmodeller och tekniker.
2) Ett väldokumenterat modellområde som är ett positivt exempel för andra biosfärområden och för övriga länet.
3) Ett anpassat skogsbruk som gynnar alla besökare i området, samt mer av den värdefulla ädellövskogen med dess höga biodiversitet.
4) Intresserade skogsägare och kunniga entreprenörer som är verksamma inom området.
5) Ökad beställarkompetens hos skogsägare i projektet och andra som tar del av resultatet.

Slutdatum. 2024-03-31

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden.