Blekinge Arkipelag behöver dig

Bidra till ett hållbart fiske

Du kan också bidra till ett hållbart fiske genom  att bli medlem i vår förening eller gå vår uppskattade ambassadörsutbildning.  Vi har också några riktigt bra och roliga projekt på gång som ett företag eller privat donator kan bidra till på olika sätt - vi utlovar full cred för alla medaktörer!

Utmaning & utgångspunkt

Ett hållbart fiske i Blekinge Arkipelag handlar om att bevara och återupprätta livskraftiga fiskbestånd, att skapa förutsättningar för ekonomisk bärkraft i småskaligt yrkesfiske och sportfiskeföretagande samt att förvalta och föra vidare kunskaper och färdigheter i det traditionella kustfisket. Här kan du läsa mer om vilka utmaningar och utgångspunkter vi har att förhålla oss till och arbeta med.

Fisk och fiske är en stor del av motivet till att våra förfäder en gång bosatte sig här. Fiske i olika former är och har på detta sätt alltid varit en viktig del av vårt ursprung och den blekingska identiteten. Fisktorgen i Karlshamn och Karlskrona, fiskehamnarna i Vägga och på Saltö samt den traditionella sillarodden i Ronneby är (delvis) levande bevis på den betydelse fisket haft och hur fisk varit en stor och nödvändig del av vår vardag. Kustfiske i Blekinge bär vårt arv på samma sätt som rennäringen gör det i Lappland, våra fiskare axlar kunskapstraditioner och är viktiga symboler för friska vatten och fungerande ekosystem.

Under flera årtionden har olika fiskarter i Östersjön minskat markant. Anledningarna till detta har ofta varit oklara, men svenska myndigheter har tacklat problemen som ett resultat av överfiske. De regleringar av fisket som gjorts har varit nödvändiga, men när fiskbestånden fortsatt att minska kraftigt trots regleringarna har inga eller få andra insatser gjorts. Idag återstår i vår del av Östersjön ett episodvis sjukligt laxbestånd med tveksamt höga dioxinhalter och alltför låga tiaminhalter, ett torskbestånd drabbat av parasiter och tiaminbrist och som är i så dålig kondition att fiske inte längre tillåts. Sill och skarpsill finns men uttaget regleras för att torsken ska kunna livnära sig och komma tillbaka. Stora industriella trålningsfartyg tillåts idag ta ut kvoter långt över vad våra kustfiskare gemensamt kan fiska upp under ett helt år. Dessutom ödelägger den bottennära trålningen strukturer och uppväxtområden för flera fiskarter.

Parallellt med yrkesfiskets nedgång har sportfiskeföretagen haft en uppgång. Särskilt bra har det gått för företag som siktat in sig på en helhetsupplevelse för mer långväga gäster och erbjudit både boende, båtar och guidning med gäddfiske i fokus. Gäddbeståndet har under flera decennier varit i balans med undantag för det senaste, då fisketrycket ökat avsevärt från både sport- och yrkesfiske, vilket märkts tydligt i mätningar på rekryteringen av gäddyngel i lekvikarna.

Vad innebär det under dessa förutsättningar att arbeta för ett hållbart fiske i Blekinge Arkipelag?

Dels är det av största vikt att undersöka vad fiskbeståndens dåliga hälsostatus beror mest på för att om möjligt kunna gå till botten med en eller flera grundorsaker. Havs- och vattenmyndigheten arbetar idag med en modern metod där det finns anslag för t ex restaurering av vattendrag och våtmarker, åtgärder som kan förbättra vattenkvalité och lekbetingelser. Forskare vid Stockholms Universitet och Linnèuniversitetet försöker ta reda på vad tiaminbristen beror på och kommuner och företag arbetar med att förbättra våra kommunala och industriella reningsverk. Det blir också viktigt att kontinuerligt försöka hålla bättre koll på hur stora eller små, hur starka eller svaga bestånden är för att utifrån dessa kunna ha ett ekosystembaserat fiske - det vill säga ett kontrollerat fiske som tillåts ta av ett överskott men inte på grundbestånden. En annan betydelsefull del är att stödja initiativ som kan öka intäkterna för det småskaliga kustnära yrkesfisket och sportfiskeföretagen utan att öka uttaget av fisk från havet. Att vi har kvar ett fiske med inriktning på livsmedelsproduktion blir allt viktigare på en instabil global marknad där de inhemska produkterna i olika situationer kan komma att spela en avgörande roll för vårt välbefinnande.

Här intill kan du se vilka insatser Blekinge Arkipelag gjort och gör för ett hållbart fiske i biosfärområdet. (Du kan också se mer förebyggande åtgärder för god vattenkvalité under de flikar på hemsidan som handlar om att hålla biosfären ren och ett hållbart lant- och skogsbruk). Allt hänger samman!

Bryr du dig om ett hållbart fiske?

Läs vår rapport, skriven på uppdrag av Sveaskog, om hur utrivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrumsån har gått till och vilka effekter den förväntas få!

Våra insatser för ett hållbart fiske i Blekinge Arkipelag

Opinion för forskning på östersjölax
Sedan hösten 2013 har vi sett en ökad sjuklighet och dödlighet på lax i Mörrumsån. Efter kort tid uppdagades att samma/likartad problematik fanns i alla laxförande svenska älvar som mynnar i Östersjön. Inledningsvis gjordes veterinärmedicinska analyser för att se om fisken var drabbad av ett nytt virus, men något sådant har inte kunnat påvisas. Att fisken lider brist på tiamin är däremot vetenskapligt klarlagt, men vad bristen orsakas av är ännu en gåta. Blekinge Arkipelag har väckt opinion kring laxens akuta hälsotillstånd och på flera olika sätt stöttat den pågående forskningen. Läs mer >>>

SVA tar prover på sjuk östersjölax i Mörrum.

Biologisk återställning av påverkade vattendrag

Under 2021–2022 restaurerades delar av Mieån i Karlshamn. Restaureringen har skett i samarbete med Blekinge Arkipelags biosfärambassadörer, Länsstyrelsen Blekinge, Havs- och Vattenmyndigheten, Karlshamns kommun, Sportfiskarna Blekinge, Mieådalens Sportfiskeklubb och Naturentreprenad Syd AB. Material i form av block, sten och grus har tillförts i syfte att höja bottnen, skapa fler lek- och ståndplatser för fisk och förbättra habitatet för uppväxande fisk och bottenfauna. Restaureringen förväntas få positiva effekter på exempelvis populationen av havsöring, och bidra till mångfalden i hela ekosystemet. Åtgärderna har genomförts med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Biosfärambassadörer Ola Lundgren och Zakarias Mibesjö, initiativtagare till restaureringen av Mieån

Tillsammans med Länsstyrelsen och Sportfiskarna Blekinge hoppas Blekinge Arkipelag kunna fortsätta restaurera vattendrag i biosfärområdet som genom historien påverkats genom flottledsrensning, omgrävning, strandskoning, utdikning, byggnationer av kvarnar, m.m. Resultatet förväntas bli mer välmående vattendrag med högre biologisk mångfald och bättre uppväxtplatser för bl. a fisk och musslor. Även landskapets vattenhushållningsförmåga, vattenrening och grundvattenbildning förbättras ofta med hjälp av återställningsinsatser.

På bilden från Mieån ovan syns (fr v.) Martin Johansson, Mieådalens FVF, Ola Lundgren, Biosfärambassadör, Katrine Svensson Miljöingenjör Karlshamns kommun samt Zakarias Mibesjö, Biosfärambassadör. 

Ny förvaltningsplan

Länsstyrelsen i Blekinge har gjort en efterfrågad och uppskattad förvaltningsplan för gädda och abborre i biosfärområdet. Den innebär att utvalda vikar fredas från både yrkesfiske och sportfiske under en viss del av året. Blekinge Arkipelag har varit delaktiga under processen och kommit med förslag till planen.
Länsstyrelsens förslag har nu trätt i kraft och de nya bestämmelserna kan du läsa mera om här >>
Vi tittar nu på möjligheten att lägga upp de nya fredade områdena i vår app ARK56.

Fiskonline

Ett fantastiskt exempel på hur en förkortad kedja mellan fiskare och slutkonsument leder till bättre intäkter för fiskaren och en nöjd kund är initiativet Fiskonline. Genom ett landsbygdsutvecklingsprojekt finansierat av SydostLeader och en handfull småskaliga yrkesfiskare, har man byggt en digital informations- och säljplattform där fiskaren kan lägga ut när hen är på väg in med fångst, när kunden kan komma och hämta, vad och till vilka priser. Kolla in och anmäl intresse på Fiskonline.se

Catch & Release

Att släppa tillbaka fångad fisk, t ex gädda, lax och havsöring och att göra det på ett för fisken så skonsamt sätt som möjligt är av betydelse för beståndens storlek givet dagens fisketryck. I Blekinge Arkipelags folder om Catch and Release (fånga och släppa tillbaka) hittar du därför en rad kloka tips om hur det görs på bästa sätt och vilka fler anledningar det finns att utöva det. Foldern hämtas kostnadsfritt på vårt kontor och fungerar som en bra information på t ex sportfiskecamper och i redskapsbutiker. Finns i nuläget endast på svenska.

Blekinge Arkipelag

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 biosfärområden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.