Historiskt har många förknippat golfbanor med kortklippta gräsmattor utan någon större mångfald. Men idag är det många golfklubbar runt om i landet som aktivt vill bidra till ökad biologisk mångfald och samhällsnytta. Flera golfklubbar i Blekinge har genomfört åtgärder för att gynna pollinatörer, några klubbar bidrar till minskad övergödning i Hanöbukten, två klubbar sköter golfbanorna helt utan bekämpningsmedel och i nuläget hoppas vi på att kunna erbjuda uteklassrum på några banor. Generellt står också golfklubbar i Sverige inför utmaningen att det troligtvis blir totalförbud mot att använda bekämpningsmedel på golfbanor– här krävs andra sätt att sköta greener.

Det finns många miljöaspekter att ta hänsyn till på en golfbana - men vad krävs egentligen för att en golfbana ska bli hållbar? Det vill vi svara på genom projekt ”Hållbara golfbanor i Blekinge”. Samtidigt ska vi tydliggöra vad golfklubbar kan jobba med utifrån sina olika förutsättningar. Projektet handlar om kunskapsuppbyggnad och ska leda till att golfklubbar genomför konkreta åtgärder för att minska sin miljöbelastning, öka biologisk mångfald och öka möjligheter att öppna upp för flera att använda ytor inom golfbanan.

Vad ska vi jobba med i projektet?

Nulägesanalys
I inledningen av projektet gör vi en nulägesanalys av förutsättningarna på respektive bana, hur långt de har kommit i sitt miljöarbete och vilka åtgärder som kan vara aktuella.

Idékatalog med åtgärder
Ta fram en idékatalog med förslag på olika åtgärder som golfklubbar kan arbeta med när det gäller biologisk mångfald.

Rådgivning
Jobba med rådgivning till respektive klubb när det gäller miljö, biologisk mångfald och multifunktionella banor

Konkreta åtgärder
Genomföra pilotåtgärder tillsammans med respektive klubb

Kunskapsuppbyggnad
Bjuda in till inspirationsföredrag och studiebesök hos andra klubbar i södra Sverige

Samverka
Hitta samverkansformer med andra aktörer i länet och i landet

Miljöanpassade skötselplaner
Revidera klubbarnas skötselplaner ur ett miljö- och naturvårdsperspektiv

Handbok för hållbara golfbanor
Ta fram en handbok för hållbara golfbanorProjektet genomförs i samarbete med Lunds universitet

Insektshotell på Karlshamns golfklubb

Ängsblommor i högruffen på Karlshamns golfklubb