Bakgrund

Blekinge Arkipelag har en förhållandevis oexploaterad kust och skärgård med höga besöksvärden. Området är i utgångsläget fysiskt och geografiskt relativt lättillgängligt med närhet till Karlshamn, Ronneby och Karlskrona stad, men också mellan öarna och mellan öarna och kusten. Fastboende och allmänservice har generellt minskat i skärgården sedan mitten av 1900-talet och Blekinge har generellt en demografisk utmaning att tackla i en åldrande befolkning och en hög grad av utflyttning bland unga. Örlogsarvet, marinens och det militära flygets närvaro har historiskt sett gjort att vissa delar av biosfärområdet varit regelmässigt otillgängligt och lagt viss sordin på utvecklingsmöjligheterna. Mot denna bakgrund har relativt få och små företag utvecklats inom besöksnäringen även om mycket har hänt sedan 1990-talet. 

Utmaningarna

Anledningarna till att utvecklingen av besöksnäringen i Blekinge Arkipelag inte tagit fart tidigare, trots höga natur- och kulturvärden, är inte bara historiska. Det har också funnits ett moment 22 och en tveksamhet till större satsningar både från entreprenörers och från det offentligas sida och flera av de mindre besöksnäringsföretagen har fortsatt sin verksamhet med den helt lokala marknaden i sikte. Det har också saknats satsningar mot bärkraftig, gemensam infrastruktur, produktutveckling och marknadsföring.

Det finns både sociala och ekologiska risker med företagande som sker på alltför kort sikt, särskilt om verksamheten har svårt att nå en ekonomisk hållbarhet. Utan trygghet på intäktssidan är steget ofta längre till satsningar mot social och ekologisk hållbarhet. Verksamheter vid och på vattnet med de känsliga ekosystem vi har i biosfärområdet behöver pågå med hög medvetenhet och omsorg.

Vägen framåt

Trots utmaningarna har det funnits olika företag som kompletterat varandra med variation i utbudet - boende, måltider, upplevelser och annan service - en viktig helhet för besökaren. En handfull företag har också utvecklat sina verksamheter och produkter och nått målgrupper långt utanför den egna regionen och Sverige. Detta har utgjort en viktig struktur och kompetens för att bygga vidare på.

Mot denna bakgrund har Blekinge Arkipelags styrelse och intressenter haft målsättningen att skapa en rutt för hållbara besök i biosfärområdet - en arkipelagrutt. Initiativtagarna var redan initialt överens - det ska vara en hållbar rutt ur alla perspektiv, den ska leda besökare bort från det mest känsliga, fram till det vackra och till företagens service. Utvecklingen ska dessutom innebära kompetenshöjande insatser om service och verksamheternas påverkan på biosfärområdet, alla intressenter ska göra en långsiktig satsning på samma varumärke och såväl kommuner som myndigheter och företag ska alla vara en del av den framtida förvaltningen.

Här kan du läsa om vilka gemensamma insatser Blekinge Arkipelag initierat och/eller varit en del av för att öka hållbarheten i biosfärområdets besöknäring - ekonomiskt, ekologiskt och socialt

Bryr du dig om en hållbar besöksnäring?

Ett initiativ för ökad hållbarhet inom besöksnäringen är Visit Blekinge som på ett mycket professionellt sätt arbetar med att samla aktörerna, hålla dem informerade om målgrupper och trender samt att marknadsföra företag och Blekinges upplevelsevärden. Eftersom turister och besökare sällan frågar efter kommunspecifika upplevelser är det en självklar sak att satsa på ett regionalt grepp och visa upp hela vårt vackra landskap, all service och hela upplevelseutbudet i samma kanal. Blekinge Arkipelag samverkar med och stödjer Visit Blekinges fortsatta, viktiga arbete! 


Biosfärområde Blekinge Arkipelag

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.