Föreläsningarna sker digitalt via Skype. Att delta är kostnadsfritt, först till kvarn. Målgruppen är i första hand lantbruksföretag och andra verksamma på landsbygden i Blekinge.

För anmälan och mer uppdaterad information e-posta Sofia Persson, Länsstyrelsen Blekinge, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se

Välkommen!


Naturbete Ola Jennersten WWF 11 mars BBA.pdf
Pollineringsuppdraget_19 mars 2021.pdf
Blekinge presentation pollinatörer 2021-03-19 Stenmark.pdf
Får på Naturbete.pdf
Fåglar i odlingslandskapet.pdf
Fåglar i odlingslandskapet.pdf
Linköping ekarnas stad2.pdf

Välkommen till en inspirerade föreläsningsserie kring länets
odlingslandskap och naturbetesmarker

Ett samarbete mellan Länsstyrelsen Blekinge och Blekinge Arkipelag. Startar i mars 2021 och kommer sannolikt att fortsätta under sommar/höst med nya programpunkter.
Hoppas du vill delta!

Kurskalender våren 2021

1) Naturbetesmarker. 10 mars klockan 18,00

Ola Jennersten, fil.dr , Världsnaturfonden, presenterar ett av Sveriges artrikaste markslag Naturbetesmarken. Varför är den så artrik och hur skall den skötas, vad kan jag göra för att öka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet och vad är viktigt att tänka på? Betande djur på naturbetesmarken producerar naturbeteskött, en unik produkt med ett blommande och surrande landskap som tilläggsvärde.

 

2) Invasiva arter i odlingslandskapet. 12 mars klockan 17,00–18,30

Nils Carlsson, länsstyrelsen i Skåne, expert på invasiva, främmande arter. Nils berättar på ett levande sätt om mårdhundar, parkslide, jätteloka och annat som hotar vår biologiska mångfald och våra näringar.  

Annika Smålander medverkar och berättar om länsstyrelsens arbete med invasiva arter. Även kort info om SLUs och Blekinge Arkipelags projekt för förbättrad kommunikation om invasiva växtarter.

 

3) Vilda pollinerare på naturbetesmarker. 19 mars klockan 17,00–19,00

Magnus Stenmark, fil. dr., Calluna AB, föreläser om vilda pollinerare, solitärbin. Vilka är de, hot, möjligheter och hur kan man gynna dem?

Caroline Rhodén medverkar och berättar om länsstyrelsens arbete inom pollineringsprojektet.

 

4) Fåglar i odlingslandskapet. 7 april klockan 17,00

Åke Lindström, professor vid LU, föreläser om fåglar i odlingslandskapet, vilka är de, trender, hot och möjligheter. 


5) En föreläsning om betesdjur på naturbete. 9 april klockan 18,00

Birgit Fag, rådgivare på Hushållningssällskapet, föreläser om betesdjur på naturbete med fokus på får och lammproduktion.

 

6) Eklandskapet – värden, skötsel och möjligheter. 14 april klockan 17,00–19,00

Anders Jörneskog, kommunekolog i Linköpings kommun, berättar om kommunens arbete i det östgötska eklandskapet i samarbete med lokala djurhållare.

Annika Lydänge, biolog på Länsstyrelsen i Blekinge, föreläser om eklandskapet i Blekinge, dess värden och arbetet med restaurering.

 

7) Restaurering och skötsel av äldre utmarksbeten inom Blekinge Arkipelag. 21 april klockan 19.00-20.00

Helene Reiter, ledare för Blekinge Arkipelags projekt Skogsnätverket, föreläser om hur man fortfarande kan finna lämpliga skogsbeten och hur de varsamt kan restaureras och utvecklas.

 

8) Pollinerare och naturliga fiender i jordbruket – vilken nytta gör de och hur kan vi gynna dem? 28 april klockan 10,00–11,30

Ola Lundin, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), föreläser om nyttoinsekter, pollinerare och naturliga fiender till skadegörare i jordbruket. Caroline Rhodén medverkar och berättar om länsstyrelsens arbete inom pollineringsprojektet.

 

9) Fjärilar i odlingslandskapet. 4 Maj kl 17-18:30

Lars Petersson, forskare vid LU och samordnare för Svenskdagfjärilsövervakning föreläser om dagfjärilar i odlingslandskapet, vilka är de, trender samt beskriver hur man som privatperson kan bidra till övervakningen.


11) Naturbete, naturbeteskött och försäljning. 19 maj klockan 17,00–19,00

Anna Jamieson, verksamhetsledare föreningen Naturkött i Sverige, föreläser om naturbete, naturbeteskött och certifiering.

Heike Tlatlik, Lilla Köksgården och administratör REKO-Ring, föreläser om REKO, lokal direktförsäljning från producent till konsument, vad är det, hur går det till och vilken efterfrågan finns det på lokalproducerat kött.


12) Naturbeten i Världen, i Sverige och i Blekinge. (Ges under sensommar/tidig höst)

Urban Emanuelsson, professor och mångårig medarbetare vid Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges Lantbruksuniversitet föreläser om naturbetesmarker i ett internationellt sammanhang, i ett historiskt sammanhang samt naturbeten i Sverige i Blekinge, historik och biologisk mångfald. Mer information kommer inom kort.Föreläsningarna sker digitalt via Skype. Att delta är kostnadsfritt, först till kvarn. Målgruppen är i första hand lantbruksföretag och andra verksamma på landsbygden i Blekinge.

För anmälan och mer uppdaterad information e-posta Sofia Persson, Länsstyrelsen Blekinge, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se 

Välkommen!