Ekosystemtjänster i
                           Blekinge Arkipelag 
                     


Ekosystemtjänster är resurser i naturen som bidrar till vår välfärd, våra naturupplevelser och vår överlevnad. Att beräkna deras ekonomiska värden kan ibland vara svårt, men det är viktigt att påminna om samhällsnyttan som de bidrar med.
De behövs för en hållbar utveckling av vårt samhälle, men även för ett hav i balans, och en levande kust och skärgård.

Pollinering

Insekter är viktiga. De pollinerar arter i skog och jordbruksmark, men även i våra trädgårdar. Utan deras arbete får vi problem med att producera mat, och denna ekosystemtjänst behövs för en hållbar framtid.

Naturupplevelser

Att plocka bär och svamp är en tillgång som vi har rätt att plocka. Fiske, och jakt på vilt är en viktig del av många människors liv, vilket är ekosystemtjänster som många uppskattar. Men även att bara vara i naturen kan berika oss människor. 

Träd och växter

Förmågan att ta upp och lagra vatten är en viktig ekosystemtjänst som träd och växter bidrar med. De kan ge ett skydd mot näringsläckage till vattendrag, men även mot översvämning. Träd och växter binder även kol från atmosfären, och ger oss en renare luft.

Kobbar och skär

Är en ekosystemtjänst som är viktig för både häckande och övervintrande sjöfågel, men även sälar. Där är det nära till grundare havsområden och tillgången på föda i form av fisk. På botten finns ofta rev med blåmusselbankar och blåstång.

Mjuk och hårdbotten

De grunda havsvikarna i Blekinge arkipelag har både hårda och mjuka bottnar. Detta ger det marina livet förutsättningar för stor variation. Fiskarter som abborre, gädda och sik fortplantar sig i dessa miljöer. De är känsliga för störningar i form av miljögifter. På steniga och hårda bottnarna trivs blåstång och kransalger, och på mjuka bottnar av sand och lera trivs ålgräs och borstnate.

Kustnära ekosystem

Ekosystemen i det kustnära området är rikt på arter, och är känsliga för påverkan av miljögifter.Den unika kustnära skogen i Blekinge arkipelag, bidrar med föda till både fiskar och fåglar i form av insekter. Fiskarnas lekområden i grundare vatten kan lätt störas av människan, vilket påverkar fiskbeståndet och de arter som lever av fisken.

Våtmarker

Har flera funktioner och ekosystemtjänster. Här fångas humusämnen upp som frigjorts från dikade åkrar och skogsmarker, och även kväve och fosfor hindras från att fritt strömma ut i havet. Många arter trivs och behöver våtmarker såsom vadarfåglar och groddjur. Dessutom bidrar en våtmarker till ökat grundvatten, och som vattenreserv vid torrperioder.

Kulturmiljö

I landskapet finns historiskt brukad mark med åkerholmar och stenrösen. Som tillsammans med betade marker bidrar till biologisk mångfald. Synliga kulturmiljöer som runstenar gravrösen och historiska byggnationer, men även icke synliga såsom skeppsvrak har ett högt värde. De bidrar till turism och en ökad inkomst i regionen.


Betesmarker

Betesdjur bidrar till en ökad biologisk mångfald, och att hålla landskapet öppet. Detta har även en positiv effekt på friluftsliv och turism, då många människor uppskattar ett varierat landskap.