Certifieringsprocess som möjliggörare

Vägen mot en hållbar besöksnäring behöver inkludera alla viktiga aktörer - offentliga kommunala och regionala organisationer, företag och lokalbefolkning. I en full vardag som besöksföretag eller marknadsförare är det dock inte alltid lätt att avsätta tid för stora omställningsprocesser för mer hållbarhet. Därför behövs det ett stort gemensamt mål, ett gemensamt språk, en tydlig ansvarsfördelning - och framför allt behöver det hända en förflyttning ute på plats - och inne i tänkadet. För att säkerställa allt detta har vi valt att genomgår en certifieringsprocess gemensamt med alla aktörer och för hela Blekinge - för att vara hållbarhetscertifierad destination enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC) till 2030.

Bakgrund

Blekinge har en stor potential att vara ett modellområde för hållbar utveckling i den svenska besöksnäringen. Två UNESCO utnämningar ge både ansvar och möjligheter att satsa på en utveckling i länet som attrahera fler besökare men på ett hållbart sätt. Ett stort hållbarhetsarbete för att utveckla destinationen har redan pågått under flera år, läs mer här.

För att vara en verkligen hållbar destination krävs det dock en ännu större samverkan med många olika offentliga och privata aktörer samt en strategisk plan och överblick.  En nulägesanalys har genomförts under projektet ”hållbar turism i världsarv och biosfärområde” som visar på tydliga möjliga nästa steg inom hållbar platsutveckling.

Att väljer att genomgår en opartisk certifieringsprocess enligt GSTCs internationella kriterier har identifierats under projektet som ett av de främsta verktygen att når målet att bli en av Sveriges mest hållbara turistdestinationer.

Syfte med certifieringen

Gemensamt mål

Att ha ett internationellt verktyg som förenar alla viktiga intressenter med ett gemensamt språk och mål

Mandat

Att ge mandat och långsiktighet i hållbarhetsarbete


Mätmetod

Att identifiera utvecklingsområden och få en tydlig mätmetod

Kommunikation

Att få legitimitet i kommunikationen som hållbar destination

Om projektet

Certifieringsprocessen sker i två faser. Under första fasen identifieras prioriterade utvecklingsområden genom en första destinationsanalys via ett certifieringsorgan och samlas alla berörda aktörer mot ett gemensamt mål. Fas två är genomförandefasen där alla jobba gemensamt för omställningen för att slutligen kunna genomgå en certifiering enligt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) internationella kriterier.
I nuläget genomförs fas 1 mellan 2023-2025. Projektet finansieras av Region Blekinge med medfinansiering av Blekinge Arkipelag och Karlskrona kommun. Blekinge Arkipelag är projektledare och en projektmedarbetare jobbar på Karlskrona kommun. I projektgruppen sitter dessutom Visit Blekinge och Region Blekinge. En arbetsgrupp stödjer projektet och består av företrädare av alla kommuners turismenheter.

Projektet finansieras av Region Blekinge med medfinansiering av Karlskrona kommun och Blekinge Arkipelag


 

Resultatmål

Fas 1 i certifieringsprocessen har följande resultatmål

 
En väl genomförd hållbarhetsanalys av destinationen, inom ramen av ett certifieringsprogram
En tydligt upprättad struktur och arbetssätt där alla nyckelaktörer gemensamt kan jobba för en omställning av besöksnäringen
En process vilken motiverar de lokala företagen att fördjupa sitt hållbarhetsarbete systematisk.  
En överblick över olika metoder som möjliggör dialogen med ideella aktörer och lokalbefolkningen och som ökar deras delaktighet i platsutveckling.  

”Blekinge is silently becoming Swedens most sustainable destination”.

Kim Ross, Swedish Welcome

Kontakt

Om du har frågor eller idéer kring projektet kontakta

Projektledaren
Simone Wenzel
simone@blekingearkipelag.se
Tel 0700-101576

Projektmedarbetare
Therese Hagström-Andersson
Therese.Andersson@karlskrona.se

bakgrund

Vad är GSTC?

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) är ett globalt råd som initierades av FN, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer. GSTC's kriterier för hållbar turism är organiserade efter fyra huvudpelare; effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, framhäva kulturarvet och reducera miljöpåverkan.
Under 2023-2024 är Blekinge Arkipelag medlem i GSTC.
För att genomgår certifieringsprocessen har Blekinge Arkipelag valt att jobba med organisationen Green destinations som certifiera enligt GSTCs kriterier.