Hur mår biosfärområdet egentligen?

Det kommer projektet Baltic Health Index för Blekinge Arkipelag att undersöka närmre. Projektet syftar till att utveckla ett gemensamt och lättillgängligt Baltic Health Index som är konkret och specifikt för Blekinge Arkipelag. Med hjälp av mestadels befintliga och regionala mätvärden vill vi skapa en samlad, kontinuerlig och begriplig grafisk bild av hur vår Östersjöregion mår. Många av de mätningar som finns idag är inte samlade på samma plats, inte tillräckligt transparenta eller sammankopplade med varandra. Genom att flera regionala aktörer samlas i projektet, t ex Länsstyrelsen i Blekinge, Region Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Marine Technology Center of Sweden, Naturskyddsföreningen och Mörrums Kronolaxfiske kan vi enas kring och leverera olika mätvärden till ett gemensamt index. Den statistik och de samband som tydliggörs där ska dessutom ges en begriplig och tilltalande dräkt för att såväl allmänhet som beslutsfattare och andra aktörer ska kunna ta del av förändringar över åren och använda som underlag för sina egna åtgärder och utvecklingsinsatser. Projektet görs i nära samverkan med forskare på Stockholm Resilience Centre och finansieras av Postkodstiftelsen.  

Bakgrund: 

Östersjöns och vårt biosfärområdes ekosystemtjänster påverkas av både globala och regionala utmaningar. Flera sjöfågel- och fiskbestånd har minskat, mängden betade öar minskar och därmed habitat för en mängd olika djur och växter. Nivåerna av näringsämnen och miljöfarliga ämnen ökar fortfarande parallellt med att ett alltför hårt industriellt fiske pågår. På kusten har graden av exploatering ökat kontinuerligt och mänskliga verksamheter och intressen ska försöka samsas i kustlandskapet – friluftsliv, sjöfart, vindkraft, försvar, fiske, besöksnäring, skogsbruk och jordbruk för att nämna några. Vi behöver ha verksamheterna för att livnära oss, vi är många och alla behöver vi sysselsättning, mat, tak över huvudet och intäkter för annan konsumtion. Olika delar av samhället, statlig, regional, kommunal, ideell och näringsmässig verksamhet bedrivs ofta utan vetskap om varandra och sammanhangen hotar alltjämt att gå förlorade. Det görs idag ett antal mätningar av olika aktörer i Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Dessa mätvärden är officiella och i teorin tillgängliga för tjänstemän, beslutsfattare, allmänhet och näringsidkare – men eftersom mätvärden förvaras på olika ställen och i praktiken kan vara svårtillgängliga. Därför utgör de sällan det stöd de skulle kunna vara i den politiskt-demokratiska processen. Otillgängliga mätvärden kan heller inte tas i bruk för att utvärdera olika verksamheter som försöker förbättra värdena över tid och de kommer inte till användning för allmänheten att skapa sig en uppfattning om hur olika verksamheter och ekosystemtjänster påverkar varandra eller vad som sker över längre tidsperioder.

Under 2021 färdigställdes en första version av det s k Baltic Health Index (BHI) för att enkelt kunna kommunicera hur olika Östersjöbassänger mår och utvecklas. Forskare på Stockholm Resilience Center skapade det digitala verktyget med mätkategorier för sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av respektive region/bassäng. Det innebar att varje bassäng kunde få en siffra/index på hur de mådde vid mättillfället. De skapade fin grafik och gjorde mätningar och ömsesidig påverkan mer lättillgänglig och lättbegriplig.

Stockholm Resilience Centers BHI inspirerade både styrelsen och kontoret hos Blekinge Arkipelag som under en period sökt ett sätt att mäta, förmedla och utvärdera – mäta hur olika aspekter av vår region förändras över tid, utvärdera vår egen och andras insats för att nå en friskare och mer livlig region och förmedla detta till såväl beslutsfattare och allmänhet som en del av den politiskt-demokratiska processen. Genom ett gemensamt mätverktyg och en gemensam samlad bild av hur olika sektorer mår, hur de bidrar och drabbas kan vi få ett bra underlag för beslut, utvärdera och bättre förstå hur vår region mår. Vår problemställning för detta projekt kan därför sammanfattas med:

Hur kan vi skapa ett gemensamt, mer konkret och lättillgängligt BHI för Blekinge Arkipelag som fungerar som verktyg för beslut och utvärdering och som ger oss ett relevant hälsoindex att kunna följa över tid?


Vill du veta mer om projektet kontakta susanne@blekingearkipelag.se eller läsa mer om Stockholm Resilience Centres verktyg Baltic Health Index se:  Baltic Health Index: How the Baltic Sea is really doing - Stockholm Resilience Centre