Våtmarker som anlagts med stöd från Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag arbetar kontinuerligt med att söka medel för våtmarksrestaurering. Tillsammans med välvilliga markägare och expertisens råd om var våtmarkerna gör störst nytta söker vi även tillstånd för restaurering och nyanläggning. Så småningom får vi njuta av nya våtmarker i och utanför biosfärområdet som påverkar vattenkvalitet, grundvattenbildning samt djur och växtliv i rätt riktning.

1. Torsteboda, nordväst Mörrum, Karlshamns kommun. Anlagd i juni 2020 i samverkan med Naturvårdsingenjörerna. Pengar sökta hos Länsstyrelsen i Blekinge. Markägare: I. Sibbesson, Dunebo Gård. Vattenyta ca 0,7 ha.

Skylt uppsatt för att informera om våtmarken i Torsteboda utanför Mörrum.

3. Dalamaden, i Grönadal, Karlskrona kommun. Anlagd under 2021 i samverkan med Hana Entrepenad, Naturvårdsingenjörerna AB och Sportfiskarna Blekinge. Våtmarksområdet omfattar ca 16 -18 ha varav en vattenyta på 14 ha. Projektet har finansierats genom LOVA-medel och Fiskeavgiftsmedel. Enligt beräkningar kommer våtmarken varje år förhindra ca 2700 kg kväve och 40 kg fosfor från att läcka ut i Östersjön, vilket minskar övergödning, algblomning och bottendöd. 

Drönarbilder över Dalamadens våtmark. Foto: Urban Emanuelsson, Biodiversitet AB.

2. Gisslevik, nordväst om Torhamn, Karlskrona kommun. Anlagd i december 2020 - januari 2021 i samverkan med Naturvårdsingenjörerna. Projektmedel sökta och erhållna från SydostLeader. Markägare: Margareta Torstensson, Mattias Sunnerfjell, Vidar Gundersen, Annika Wikdahl och Magnus Wikdahl.  Fastigheter: Gisslevik 1:12, Torhamn 9:2. Huvudavrinningsområde: 79 80. Avrinningsområdets storlek: ca 1170 ha, varav ca 260 ha åker. Uppskattad vattenyta ca 1,2 ha. Tidigare användning: ung alskog. Utloppet i Östersjön är passerbart för fisk (gäddfabrik). Skötsel genom bete. Gissleviken ingår i ramsarområdet Blekinge Skärgård.

Nedan syns före- och efterbild. Fotograf: Urban Emanuelsson.

Invigning av fågelutkiken vid Gisslevik i slutet av oktober 2021. Byggandet av plattformen möjliggjordes av markägare Margareta och Mattias Sunnerfjell och den är dessutom utsmyckad av konstnären Mia Petterssons fina fågelprofiler. På plats finns också information om våtmarken och fågellivet, producerad av Urban Emanuelsson.