Skärgårdsbete Blekinge - Hållbara lokala livsmedel för människa och mångfald


Genom ökad synlighet av lokalt producerade livsmedel ökar såväl stoltheten som den ekonomiska hållbarheten för produkter producerat i samarbete med naturen.

Blekinge Arkipelag har beviljats stöd från Jordbruksverket för ett projekt som hamnar under föreningens arbetsområde Hållbart lant- och skogsbruk.

Projektet ska främja både ekologi och ekonomi i biosfärområdet och aktivt arbeta för att stimulera en fortsatt hög biologisk mångfald i hela vårt biosfärområde.

Ett av målen med projektet är att ta fram ett varumärke för livsmedel producerade i Blekinge på ett hållbart sätt. Under projekttiden kommer vi att lägga lite mer fokus på betesdjuren, alltså kött just för att betesdjuren är så oerhört viktiga för vårt landskap, våra naturbetesmarker och för att säkra en fortsatt stor biologisk mångfald.

Det andra målet är att skapa en drifts-, försäljnings- och förvaltningsorganisation som tar över arbetet när projektet är slut. En organisation som både förvaltar och utvecklar det arbete som påbörjats.

Genom dessa målsättningar hoppas vi att lönsamheten för lokala producenter och andra aktörer i värdekedjan ska öka. Vi hoppas att fler ska vilja, och våga fortsätta att bruka sin mark och arbeta för att natur och kultur bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi vill säkra att den yta som är naturbetesmark idag, marker med unika värden bibehålls eller helst ökar. Den biologiska mångfalden som är starkt kopplad till naturbetesmarker bevaras, liksom den landskapsbild som är en karaktäristisk del av biosfärområdets identitet.

Vill du läsa ansökan för projektet? klicka här