Vår gemensamma resa

För att tillgängliggöra biosfärområdets enastående natur och kultur för alla har vi tagit fram ett nätverk av länkade kustleder som kallas för ARK56.

Ett av de viktigaste fokusområden inom biosfärområdets arbete är att stödja och utveckla en hållbar besöksnäring. Vi syftar till att vara modellområde för hur en hållbar destination skulle kunna se ut i framtiden. Därför har vi satt oss en stor vision: Genom ARK56 vill vi visa att det är möjligt att driva natur- och kulturturism på ett hållbart sätt. Att samtidigt få fler människor att uppleva vår enastående natur och kultur i området – utan bekostnad av lokalbefolkningen och naturen. Och att även gå så långt att vara en positiv aktör och främja utvecklingen både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Att minska miljöpåverkan och bevara vår natur och kultur.

Läs mer om våra nyaste projekt för en hållbar besöksnäring>>>

För att att hållbar utveckling ska genomsyrar hela ARK56 och att vi är katalysator för en hållbar besöksnäring i hela länet arbetar vi på fyra olika nivåer: företag, besökare, lokalbefolkning och destination.

2022 vann vi Blekinges Näringslivspris Guldeken för vårat arbete mot ett hållbart Blekinge. 

Företag

För att jobba strategisk mot hållbar utveckling är det viktigt att ha en gemensam vision och en tydlig definition kring vad hållbarhet betyder. Det första steget var att skapa ett gemensamt språk och en tydlig förståelse av vad vi i Blekinges besöksnäring menar med hållbarhet. Med detta syfte skapades i samverkan med Region Blekinge en handbok för hållbar utveckling inom besöksnäringen i Blekinge vilken ger en definition och innehåller enkla steg för företagen att komma i gång. Under en heldagsworkshop presenterades handboken för företagen och det skapades en gemensam vision och en målbild. Den gemensamma strategin ”håll biosfären ren” med tydliga prioriteringar inom avfall och energi förankrades i ytterligare en hållbarhetsworkshop med företagen.

För att hjälpa företagen att fördjupa sitt hållbarhetsarbete ytterligare har totalt 23 företag fått konsultstöd med hjälp av Swedish Welcome metoden. Detta innebär ett inkognito besök av företag följd med ett långt coachningsamtal och en omfattande rapport med förbättringsmöjligheter.

En hållbarhetsmätning som utfördes 2018, 2019 och 2022 visar stora resultat. Mer än en tredjedel av företagen har installerat solceller. Det fanns även en stor ökning inom:         

  • Hållbarhet i styrdokument       
  • Hänsyn till naturpåverkan i utveckling av erbjudanden        
  • Minskat matsvinn       
  • Involverad personal i hållbarhetsarbete       
  • Positiva samband mellan satsningar på hållbarhet och lönsamhet

Besökare

Ett innovativt sätt att tänka hållbarhet i hela systemet inkluderar även besökaren. Besökare behöver få undervisning och inkluderas i destinationens hållbarhetsarbete innan och under besöket. I vår app och på hemsida får besökaren artiklar som rör allemansrätt, tips för hållbar båtturism, push-notiser om eldförbud och mycket mer. I appen har vi lagt in alla busshållplatser för att främja hållbart resande med många artiklar, tips och turförslag.

För att motverka att fler besökare betyder mer avfall längs lederna har vi tagit fram avfallspåsar och påsholkar som placerats längs lederna och vid företagen för att uppmuntra besökare att plocka skräp. Dessutom förmedlar vi mycket kunskap om den lokala naturen och kulturen i fler än hundra ”måste-se ställen” i appen. Studier har visat att naturvistelser kopplad till kunskap och undervisning leder till ett ökat hållbart beteende hos människor även i vardagen.

Lokalbefolkningen

En hållbar besöksnäringsutveckling behöver gynna lokalbefolkningen, inte tvärtom. Därför är det av största vikt att inkludera lokalbefolkningen i utvecklingen. Under skapande av ARK56 har vi haft med många ideella organisationer som friluftsfrämjandet, lokala båtförbund, kommunerna och samhällsföreningar. Det är viktigt att även dialogen med lokalbefolkningen särskilt på platser där det är mycket fler besökare idag än tidigare. Därför planerar vi olika mötesformer och vill vara delaktiga i möten med föreningar för att presentera vårt arbete och vara lyhörda för synpunkter. Dessutom vill vi förstärka arbetet med markägare längs lederna och uppmärksamma besökarna på regler som gäller och hänsyn som bör visas när man korsar privat mark.

Destinationen

Det viktigaste i att utveckla destinationen på ett hållbart sätt är nog ett fungerande management system som övervakar besöksflöden och påverkan på natur, kultur och lokalbefolkning.

För att säkerställa att vi verkligen går rätt väg mot att bli en riktigt hållbar destination har vi i samarbete med Världsarvet Karlskrona analyserat vår destination enligt de internationella kriterier från Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som har initierats av FN. Nästa steg är att bli en hållbarhetscertifierad destination. För att bli det som Kim Ross, vår konsult från Swedish Welcome har uttryckt så bra: ”Blekinge is silently becoming Swedens most sustainable destination”.

Vi är medlem i GSTC

För att säkerställa att vi jobbar enligt utprövade globala kriterierna för hållbar turismutveckling blev Blekinge Arkipelag medlem i GSTC under 2023-2024.
I nuläget jobbar vi för en hållbarhetscertifiering av hela Blekinges turism.
Läs mer om vårt nýa projekt för certifieringen enligt GSTCs kriterier>>>

”Blekinge is silently becoming Swedens most sustainable destination”.

Kim Ross, Swedish Welcome