Biosfärområde Blekinge Arkipelag...

...är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges kust- och skärgårdslandskap, varav tre fjärdedelar är vatten och en fjärdedel är land. Här finns världsarvet örlogsstaden, kastell från dansktiden, Brunnsparken, små träbåtsvarv, lämningar från stenhuggeriepoken och ett småskaligt kustnära fiske. Den typiska lövskogskusten med ekhagmarker, grunda vikar och de många öarna, skären och åmynningarna ger området sin karaktär och en fantastisk artrikedom nödvändig att bevara. Samtidigt har vi små och stora samhällen i området med invånare som ska kunna leva, verka och må bra tillsammans, i samklang med våra naturliga förutsättningar - en utmaning för oss alla!              

Natur och samhälle - allt hänger samman!
Här ser du våra insatsområden, det vi arbetar för att bevara, stödja och utveckla. 

Tack vare våra höga natur- och kulturvärden samt ett gediget ansökningsarbete kunde Blekinge Arkipelag med stolthet motta utmärkelsen till biosfärområde år 2011. Det är UNESCO som utser biosfärområden, FN-organet för utbildning, kultur och vetenskap. Utmärkelsen innebär att vi inom Karlshamns, Ronneby och Karlskrona kommuner har ett unikt område att på bästa sätt förvalta för framtiden och kommande generationer. Natur och kultur ska kunna bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Visionen är att Blekinge Arkipelag ska vara ett hav av möjligheter utan att begränsas av kortsiktighet, bristande medvetenhet eller uteblivna samarbeten. Därför testar vi nya metoder, söker ny kunskap, sprider information och etablerar nya nätverk för att visa exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever och verkar här. Det bygger på ett lokalt engagemang där vi alltid välkomnar medlemmar och allmänhet, föreningar, näringsliv, myndigheter och akademi att använda Blekinge Arkipelag som en resurs för hållbar samhällsutveckling. En inspiratör och en arena för att förverkliga målen i Agenda 2030. 

På detta sätt är biosfärområdet ett modellområde där vi kan pröva oss fram och på sikt framstå som ett gott föregångsexempel. I insatsöversikten ovan kan du se den helhet av områden vi verkar för genom olika aktiviteter och samverkansprojekt. Vår verksamhetsplan och andra vägledande styrdokument hittar du längst ner på denna sida.


Fokusområden & arbetssätt

För att göra vårt arbete mer specifikt och spetsigt har vi valt att arbeta under ovanstående fem tema-/ fokusområden fram till och med 2021. Temaområdena är desamma som flikarna i menyn här på hemsidan och där berättas ingående om satsningar, projekt och resultat inom respektive område.

Värt att notera är att vart och ett av temaområdena främjar våra insatsområden (i cirkelfiguren ovan) och oftast även hållbarhet ur alla tre perspektiven:
ekologiskt, socialt och ekonomiskt - att främja en helhet känns klokt när man vet att allt hänger samman.Vi kan BUS och vill gärna IMPA – så arbetar Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag har, liksom landets övriga sex biosfärområden, till uppgift att uppfylla tre grundläggande och ömsesidigt förstärkande funktioner: Bevara, Stödja och Utveckla (BUS): 
* Bevara den biologiska mångfalden (gener, arter, ekosystem, landskap), områdets     ekosystemtjänster och vårt kustkulturarv i form av kunnande och kulturhistoriska
   lämningar.
* Främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är
   ekologiskt och socialt hållbar. 
* Stödja genom att underlätta bland annat forskning, utbildning och praktik. 

För att kunna bevara, stödja och utveckla är IMPA-uppdraget nödvändigt. Vi behöver
Inspirera till en mer hållbar livsstil och till att anta de utmaningar som finns i området. Vi kan Mäkla mellan parter som har långt till varandras utgångspunkter, vi kan Processleda och projektleda från en utmaning till ett gemensamt mål. Att agera som en efterfrågad Arena för möten mellan olika intressenter och deras hållbarhetsidéer är också en av föreningens grundfunktioner.

Exempel på hur Blekinge Arkipelag kan bevara, stödja och utveckla biosfärområdet

Bevara...

...biologisk mångfald genom ett betat och öppet landskap. Läs mer >>>

Stödja...

...skogsägare i omställning till en klimatanpassad skogsbruk. Läs mer >>>

Utveckla...

...leder och infrastruktur för att hållbart kunna resa i och upptäcka biosfärområdet. Läs mer >>>

Ur vår samverkansplan:

Nio bevarandemål för
Blekinge Arkipelag


1. Fisk
Blekinge Arkipelag är rik på fiskarter. Två av de viktigaste för ekologin och ekonomin är laxen och torsken. Men här simmar också bl a sill, skarpsill, gädda, sik och abborre. De är alla avgörande för balansen i de marina ekosystemen.

2. Hårdbottn​ar
På hårdbottnar, bland stenblock och klippor, växer blåstång. Den fungerar som livsmiljö för ungefär hälften av alla djurarter i havsområdet. Försvinner den har fiskyngel svårt att hitta skydd under sin uppväxt och andra djur får ont om föda.

3. Grunda vikar
Skärgårdens grunda och vegetationsrika vikar fungerar som barnkammare för många fiskarter. Här finns gott om skydd och föda. De är också av stor betydelse för många häckande, rastande och övervintrade fågelarter.

4. Våtmarker
Sedan slutet av 1800-talet har minst 90% av våtmarksarealen försvunnit genom mänsklig påverkan. Våtmarker har stor betydelse för växt- och djurlivet och fungerar dessutom som naturliga reningsverk för vattnet.

5. Kobbar och skär
Mindre kobbar och skär är viktiga häckningsplatser för sjöfåglar och ett hem för vissa sällsynta djurarter. På Utklippan, Sveriges sydostligaste ö, finns en gråsälskoloni och här lever även den hotade grönfläckiga paddan.

6. Kulturlandskap
Betande djur gör landskapet tillgängligt. Utan dem växer skärgårdens öar och kuster igen. Idag är antalet betesdjur alldeles för litet.

7. Lövs​kogskust med ekhagmarker
Blekinge Arkipelag karakteriseras av ädellövskog med ek och bok som når ända ut till havet. Dessa skogar har stor betydelse för områdets friluftsliv, men också för djurlivet. Ungefär hälften av de nationellt rödlistade djur- och insektsarterna är knutna till ädellövskog.

8. Kulturlämningar
Att vandra genom Blekinge Arkipelag berättar mycket intressant om vår historia. I området finns tydliga spår av mänsklig verksamhet från brons- och järnålder.

9. Djupa mjukbottnar (10-40 meter)
På mjukbottnar av sand, lera och gyttja lever djur som gör ett viktigt jobb för syresättningen av vattnet. På större djup är främst östersjömusslan ett karakteristiskt inslag.


Frågor och svar om biosfärområden

1) Vad är ett biosfärområde?
Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Det handlar om samspelet mellan människan och miljön. Ett område utnämns till biosfärområde av Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden! Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt.

2) Vad är syftet med ett biosfärområde?
Ett biosfärområde har tre huvudsyften; att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap och att stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. På det lokala planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området och i samverkan med berörda parter.

3) Kan man ha vindkraftverk i ett biosfärområde?
Biosfärområde Blekinge Arkipelag tar inte ställning för eller emot vindkraft. Prövning av lämpligheten av vindkraft i aktuella geografiska områden sker i enlighet med ordinarie ärendehantering hos berörda myndigheter. Ett biosfärområde är i sig inte begränsande för etablering av vindkraftsanläggningar. Blekinge Arkipelags roll kan vara att skapa en mötesplats för parter med olika intressen.

4) Är det långsiktigt?
Arbetet i ett biosfärområde är långsiktigt. Det är en fortlöpande process som samordnas av ett biosfärkontor. Biosfärområdets syften måste få mogna fram för att bli en naturlig del av lokala verksamheter, så som näringsliv, kommunernas arbete och hos lokalbefolkningen, så att goda samarbetsformer kan utvecklas.

5) Får det bo människor i ett biosfärområde?
Enligt Unescos kriterier för biosfärområden måste det bo människor i ett biosfärområde. Kriteriet ”långsiktig hållbar samhällsutveckling” bygger på lokalt engagemang och lokal förankring, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.

6) Vilket område innefattas i biosfärområdet?
Biosfärområdet omfattar kust- och skärgårdsområdet i tre av Blekinges kommuner; Karlshamns, Ronneby och Karlskrona. Det sträcker sig norrut ungefär upp till väg E22.

7) Varför är ett biosfärområde lämpligt just i här?
Det utpekade området har väldigt höga bevarandevärden. Ett biosfärområde syftar till att värna dessa värden samtidigt som de nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

8) Hur finansieras ett biosfärområde?
Ett biosfärområde ska ha ett biosfärkontor med minst en koordinator. Under kandidatfasen kan koordinatorn finansieras med statliga medel från Naturvårdsverket. I svenska biosfärområden finansieras biosfärkontoret, liksom övriga administrativa kostnader, av involverade kommuner och andra intressenter. Däremot behöver biosfärkontoret ansöka om medel för att genomföra projekt och mer betydande aktiviteter och kan alltså inte själva dela ut projektmedel till andra organisationer.

9) Innebär ett biosfärområde inskränkningar i äganderätt, nyttjanderätt och brukanderätt?
Ett biosfärområde innebär i sig inga nya restriktioner. Alla eventuella begränsningar ska vara lokala initiativ och bygger på överenskommelser mellan t ex markägare och myndighet. Redan befintliga restriktioner, som regler i naturreservat och nationalparker, gäller fortfarande. Ett biosfärområde innebär alltså inget ytterligare lagskydd. Ett biosfärområde medför heller inte några inskränkningar i allemansrätten. Tvärtom kan man arbeta för att öka tillgängligheten till naturen, både för människor i tätorterna, människor med fysiska begränsningar eller människor som har annan etnisk bakgrund.

10) Vad får jag för fördelar av att bo eller verka i ett biosfärområde?
Människor som är aktiva i ett biosfärområde gynnas på olika sätt. Det beror helt enkelt på vad de har för yrkesroll, intressen och fritidssysslor, samt hur man engagerar sig. Fördelarna med ett biosfärområde visar sig därför på olika sätt. Det kan exempelvis vara fråga om ökade kunskaper, utlopp för vilja till engagemang, stolthet över hembygden, bättre ekonomi eller förändrat förhållningssätt till människa och miljö. Även samhället som helhet gynnas av biosfärområden då insatser riktas mot långsiktig hållbar samhällsutveckling. Att vara ett biosfärområde är också ett sätt att marknadsföra sig. I Europa betraktas biosfärområden som mycket attraktiva områden, både att bo i och att besöka. Ett biosfärområde kan innebära ökade möjligheter att få medel till forskning, demonstrationsprojekt och miljöövervakning. Detta beror på att man är ett modellområde som testar nya strategier för att koppla samhällsutveckling och naturvård samtidigt som man knyter an till det lokala engagemanget.

11) Finns det biosfärområden på fler ställen?
I världen finns det drygt 700 biosfärområden i 120 olika länder. Närmare 300 av dessa finns i Europa och Nordamerika. I Sverige finns sju biosfärområden – Kristianstads Vattenrike, Vindelälven-Juhtatdahka, Voxnadalen, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna. 


Ta del av

Våra styrdokument

Glöm inte bort att våra styrdokument aldrig är mera än en ryggrad i verksamheten. Minst lika viktigt är att du och dina vänner eller din organisation vill samverka med oss kring olika projekt och aktiviteter. Tveka inte att höra av dig till oss med idéer kring utveckling eller bevarande!

Blekinge Arkipelag

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.