Planerade träffar:

Under sommaren 2021 fortsätter de lokala träffarna med flera teman. Inbjudan kommer under våren.

Hör gärna av dig med förslag, du kanske har gjort något intressant som du vill delge dina grannar?

Skogsnätverkets idé är att utbyta lokala erfarenheter med lokal kompetens och sedan dokumentera så vi kan följa upp resultatet.

Detta kallas adaptivt skogsbruk och ett av flera olika sätt att få ett hållbart skogsbruk med  lokala förutsättningar.
Anmäl deltagande till Helene Reiter direkt: 070-820 74 08

Två projekt för hållbart skogsbruk 2019-2022

Helene Reiter leder Blekinge Arkipelags båda skogsprojekt. Du når henne här: 070-820 74 08, helene.reiter@grenverket.se

Helene är pensionär och har många års erfarenhet av rådgivning kring skogens produktions- och miljöfrågor genom tidigare tjänster på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Hon är också ordförande i föreningen Grenverket, ett nätverk för kvinnliga skogsbrukare.

Träff om röjning vid Brända Ene
Inbjudan till första träffen i Skogsnätverket
Urban Emanuelsson, SLU, föreläser i Leråkra bygdegård
Träff om naturbetesskog vid Svanevik, Ronneby

Båda projekten finansieras av Europeiska jordbruksfonden genom beslut från Skogsstyrelsen. Projekt Skogsnätverket medfinansieras dessutom av Södra, Sydved samt Berg & Berg.

Biosfärområde Blekinge Arkipelag består av 54 000 hektar land, varav ca 20 000 hektar består av skog och skogbevuxen betesmark utan formellt skydd. Vad som sker i skogen får alltså stor betydelse för biosfärområdet - dess artrikedom, vattenkvalitet och ekosystemtjänster. Det är också en stor yta som på olika sätt kan påverkas av pågående klimatförändringar. Med cirka 600 skogsägare i området och flera aktiva skogsföretag finns mycket man kan göra tillsammans för ökade ekologiska, ekonomiska och sociala värden på skogen i Blekinge Arkipelag. Projekt Skogsnä'tverket är nu igång och har ca 85 deltagare som träffas regelbundet - fler är välkomna!

1. Skogsnätverk Blekinge Arkipelag - utveckling av samverkan

Projektet ska bidra till samarbete kring klimatanpassade och naturvårdande åtgärder inom Biosfärområdet. Markägare som vill utveckla och klimatanpassa sitt skogsbruk och ha bättre naturvårdshänsyn ska få kvalitetssäkrade arbeten utförda. Det möjliggörs av bättre samverkan mellan välutbildade aktörer i hela värdekedjan från skogsbruksplan, avverkning, skogsvård, virkestransport och förädling. Målet är att under projektet utveckla ett arbetssätt som möjliggör detta, ett samarbetsnätverk ska bildas inom skogssektorn där man genom adaptivt arbetssätt ska kunna leva upp till de ambitioner som finns i ett biosfärområde. Målgrupper är skogsägare med eller utan jordbruk, anställda och entreprenörer i skogsnäringen med sidobranscher som är verksamma inom biosfärområdet.

I UNESCO:s definition av ett Biosfärområde ska hållbarheten lyftas och sättas i fokus inom alla verksamhetsområden. I Blekinge Arkipelag har tidigare inga insatser gjorts som riktar sig till skogssektorn.

Genom att skapa ett skogsnätverk kan vi få en ökad omfattning av klimatanpassning och bättre hänsyn till natur-, kultur- och sociala värden som finns inom Biosfärområdet. Genom att delta i nätverket får skogsföretag, myndigheter och skogsägare möjlighet att få en kvalitetssäkring som är möjlig att följa upp på längre sikt. Både kommunikationskedjan, arbetsplanering och åtgärder i skogen ska dokumenteras och följas upp. Samverkan ska ske mellan intresserade aktörer verksamma inom Biosfärområdet såsom skogsägare, skogsföretag, entreprenörer, virkesköpare, ideella organisationer, myndigheter och andra näringsidkare.

Ledorden är: Klimatanpassning, Biologisk mångfald, Landskapsperspektiv, Hållbar utveckling i Biosfärområdet.

Utveckling av nya metoder i projektet

Vi vill bilda ett skogsnätverk för intensifierat samarbete inom hela värdekedjan i biosfärområdet. Det finns i nuläget inget sådant forum. Nätverket blir ett komplement till existerande kommunikationskedja inom skogsnäringen. Vi kommer att ha ett adaptivt arbetssätt och bland annat utveckla ett fördjupat traktdirektiv - "arkipelagmodellen", som bättre fångar upp biosfärområdets behov av hänsyn och klimatanpassning.

Projektet uppfyller miljö- och klimatmål

Samarbetet kommer förhoppningsvis att leda till en ökad areal av ädellövträd och högre andel tall inom biosfärområdet. Upplevelsevärdena kommer att öka och kulturmiljöerna värnas bättre. Genom bättre skötsel av kantzoner mot vatten erhålls även en bättre vattenkvalité, som lokalt påverkar kusten i Blekinge. Mer varierat skogsbruk inom området ger även ökad biodiversitet, genom t ex fler gamla träd och rikare buskskikt som är ett karaktärsdrag för Blekinge Arkipelag.

Projektet bidrar till ekonomisk nytta för målgruppen och näringen

Det finns möjlighet att öka virkesflödet till lokala sågverk och värmeverk. Det finns möjlighet att utveckla sortimentsutnyttjandet bättre. Mer aktiva markägare ger mer virke på marknaden och högre inkomster. En del mindre markägare som tidigare varit helt passiva kan genom samarbetet känna trygghet i utförandekvalitén.  Vi lägger särskilt fokus på att engagera kvinnliga skogsägare genom att föreningen Grenverkets medlemmar medverkar och blir positiva förebilder. Alla i nätverket får del av nya kontaktnät, nya kunskaper och medvetenhet om att man tillhör ett biosfärområde utsett av UNESCO.

Mål för projektets slut

1) Vi har skapat ett nätverk för erfarenhetsutbyte och "kvalitetssäkring" för skogliga åtgärder inom biosfärområdet, avseende klimatanpassning och miljöhänsyn.
2) Vi har utvecklat rutiner, mallar och metoder för skogsbruksåtgärder inom området som leder till bättre klimatanpassning och bättre miljöhänsyn.
3) Ett antal demonstrationsområden tas fram där skogstillståndet kan följas över längre tid. På demonstrationsområdena görs uppföljning av arbetsmetoden och det skogliga resultatet, genom samtal med utförare och markägare.
4) Vi har nått ut till 600 skogsägare med information om möjligheten till samarbete i Skogsnätverket Blekinge Arkipelag.

Mål på lång sikt

1) Långsiktig samverkan mellan olika aktörer i skogsnäringen för att värna om särarten i Blekinge Arkipelag.
2) Metoden sprids till andra aktörer som får möjlighet att öka sin kompetens om hållbart skogsbruk.
3) Markägare i eller utanför Biosfärområdet får ökade kunskaper, bättre beställarkompetens och tillgång till fler verktyg för att bedriva ett hållbart skogsbruk.
4) Ökad andel ädellövinblandning i skogen, fler tallbestånd, mera blandskog och hyggesfria metoder samt bättre miljöhänsyn.
5) Bredare kantzoner mot vatten med lokalt förbättrad vattenkvalité som effekt, samt mindre markskador.
6)Biosfärområdet lever upp till UNESCO:s målsättningar och alla aktörer i nätverket får credit och uppmärksamhet för detta.


Slutdatum. 2022-08-31 
Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden och medfinansieras av Södra, Berg & Berg, Sydved samt Blekinge Arkipelag:2. Hållbart skogsbruk i Blekinge Arkipelag - informationsinsatser

Informationsprojektet ska genomföras som en serie träffar utomhus och några föreläsningar. Insatserna ska ses som en utveckling och ett komplement till projekt Skogsnätverket. Träffarna avser att utbilda, motivera och stärka personerna i nätverket, men aktiviteterna och resultatet kommer att vara tillgängliga för alla skogsägare. Projektet ska bidra till ett hållbart skogsutnyttjande inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. När Skogsnätverket är etablerat startar en ny process där alla involverade (skogsägare och yrkesverksamma) ska få ny kunskap och inspiration för en bättre anpassning till klimatförändringar, samt till bättre biologisk mångfald, viltstammar i balans och bevarade kulturmiljöer. Vi kommer också att visa hur man i sitt skogsbruk kan öka de sociala värdena i skogen för lokalbefolkning, turister, skolor m m.

Arbetssätt och informationskanaler

En serie träffar på 2-4 timmar ska arrangeras, mestadels i fält. Inom projekt Skogsnätverket kommer ett antal demonstrationsobjekt att anläggas, med bäring på olika ämnesområden, det kan handla om kantzoner, demonstrationsröjning, välgallrade ekbestånd mm. Dessa platser kommer att besökas i detta informationsprojekt. Vi kommer också att dela ut material som redan finns och som är framtaget av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, SLU m fl. En handbok ska sammanställas som en dokumentation av arbetet med att skapa ett nätverk och de kunskaper och erfarenheter som blir resultatet av informationsprojektet. Biosfärområdets alla skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket bjuds in till nätverket och till aktiviteterna. Här på Blekinge Arkipelags hemsida kommer projektresultat och handbok att publiceras och göras tillgängligt för samtliga skogs- och naturintresserade.

Mål vid projektets slut

1) Ökat intresse för Blekinge Arkipelag och dess skogliga värden.
2) Ökade kunskaper om hur man kan få ett klimatanpassat och mer hållbart skogsbruk i området.
3) Bättre samarbete inom skogsnäringen och större kunskap om vikten att göra speciella anpassningar inom det värdefulla biosfärområdet.
4) Känsla av samhörighet och stolthet att ingå ett av UNESCO utpekat område med speciella värden.
5) Ökat engagemang hos kvinnliga skogsägare.

Mål på lång sikt

1) Ett skogstillstånd som är mer klimatanpassat vad gäller trädslagsblandning, skötselmodeller och tekniker.
2) Ett väldokumenterat modellområde som är ett positivt exempel för andra biosfärområden och för övriga länet.
3) Ett anpassat skogsbruk som gynnar alla besökare i området, samt mer av den värdefulla ädellövskogen med dess höga biodiversitet.
4) Intresserade skogsägare och kunniga entreprenörer som är verksamma inom området.
5) Ökad beställarkompetens hos skogsägare i projektet och andra som tar del av resultatet.

Slutdatum. 2022-08-31

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden.