Förstudie om kustkultur

Sill med flera arter vilket har varit basnäringen i generationer i våra kustsamhällen hotas av utfiskning av olika orsaker men främst som ett resultat av det pelagiska överfisket samt kvotnivåer och dess efterlevnad. Detta överfiske får i sin tur konsekvenser för havets näringskedja innebärande att även andra arter minskar.

 
Antalet kustfiskare försumbart få och minskande
Kustkulturens fortlevnad utmanas
Regionala självförsörjningen minskar

Förstudie under 2024 - en regional grupp bildad

Med syfte att synliggöra problematiken, skapa engagemang i kustfrågorna och försöka att finna framtida hållbara lösningar har en regional konstellation på eget initiativ bildats. Bland aktörerna återfinns bland andra: Blekinge Arkipelag, Mörrums Kronolaxfiske, Eriksberg Hotell och Safaripark, Blekinge museum, yrkesfiskare/kustfiskare, Region Blekinge, Länsstyrelsen med flera. Gemensam nämnare har varit sillen som alltid varit en nyckelart för Östersjöns biologiska mångfald/balans. Den har betytt överlevnad för befolkningen runt Östersjön i princip sedan isen drog sig undan från området. Det är angeläget att på ett brett sätt och genom en mångfald av aktiviteter och insatser arbeta för att utan fördröjning vända trenden. Det behövs i nuläget radikala åtgärder och initierad expertis inom såväl marinbiologi som kustkultur för att få hela Blekinges biosfärområde att på ytterligare sätt kunna utgöra ett nationellt försöksområde att ta lärdom för hela Östersjön.


Övergripande tänker vi oss huvudsakligen fyra delområden:
  1. Omvärldsbevakning: Identifiera och inspireras av gjorda insatser i andra kustregioner. Samtidigt bygga relationer och kontaktytor för framtida samverkan
  2. Utveckla dialog: Inom befintligt forum och utveckla dialogen 
  3. Främjaraktivitet: Under förstudien även göra en aktivitet för att offentliggöra samtalet
  4. Framtida finansiering: Lokalisera finansiering och resurser till en fortsatt dialog och koordination