Blekinge Arkipelag behöver dig

Bidra till en hållbar besöksnäring

Du kan stötta vårt arbete på olika sätt. Som företagare kan du bli medlem i vårt företagsnätverk med en rad fördelar för din verksamhet. Vem som helst kan gå vår uppskattade ambassadörsutbildning. Vi har också några riktigt bra och roliga projekt på gång som ett större företag eller privat donator kan bidra till på olika sätt - vi utlovar full cred för alla medaktörer!

Utmaning & utgångspunkt 

En hållbar besöksnäring i Blekinge Arkipelag handlar om att skapa en hållbar infrastruktur och destination som flera små företagare vill och kan marknadsföra gemensamt. Fler och stärkta samarbeten kring olika produkter och verksamheter som bygger på god kunskap om målgrupper och Blekinges natur och kultur. Här kan du läsa mer om vilka utmaningar vi har att förhålla oss till och arbeta med.

Blekinge Arkipelag har en förhållandevis oexploaterad kust och skärgård med höga besöksvärden. Området är i utgångsläget fysiskt och geografiskt relativt lättillgängligt med närhet till Karlshamn, Ronneby och Karlskrona stad, men också mellan öarna och mellan öarna och kusten. Fastboende och allmänservice har generellt minskat i skärgården sedan mitten av 1900-talet och Blekinge har generellt en demografisk utmaning att tackla i en åldrande befolkning och en hög grad av utflyttning bland unga. Örlogsarvet, marinens och det militära flygets närvaro har historiskt sett gjort att vissa delar av biosfärområdet varit regelmässigt otillgängligt och lagt viss sordin på utvecklingsmöjligheterna. Mot denna bakgrund har relativt få och små företag utvecklats inom besöksnäringen även om mycket har hänt sedan 1990-talet.

Anledningarna till att utvecklingen av besöksnäringen i Blekinge Arkipelag inte tagit fart tidigare, trots höga natur- och kulturvärden, är inte bara historiska. Det har också funnits ett moment 22 och en tveksamhet till större satsningar både från entreprenörers och från det offentligas sida och flera av de mindre besöksnäringsföretagen har fortsatt sin verksamhet med den helt lokala marknaden i sikte. Det har också saknats satsningar mot bärkraftig, gemensam infrastruktur, produktutveckling och marknadsföring. 

Det finns både sociala och ekologiska risker med företagande som sker på alltför kort sikt, särskilt om verksamheten har svårt att nå en ekonomisk hållbarhet. Utan trygghet på intäktssidan är steget ofta längre till satsningar mot social och ekologisk hållbarhet. Verksamheter vid och på vattnet med de känsliga ekosystem vi har i biosfärområdet behöver pågå med hög medvetenhet och omsorg.

Trots utmaningarna har det funnits olika företag som kompletterat varandra med variation i utbudet - boende, måltider, upplevelser och annan service - en viktig helhet för besökaren. En handfull företag har också utvecklat sina verksamheter och produkter och nått målgrupper långt utanför den egna regionen och Sverige. Detta har utgjort en viktig struktur och kompetens för att bygga vidare på.

Mot denna bakgrund har Blekinge Arkipelags styrelse och intressenter haft målsättningen att skapa en rutt för hållbara besök i biosfärområdet - en arkipelagrutt. Initiativtagarna var redan initialt överens - det ska vara en hållbar rutt ur alla perspektiv, den ska leda besökare bort från det mest känsliga, fram till det vackra och till företagens service. Utvecklingen ska dessutom innebära kompetenshöjande insatser om service och verksamheternas påverkan på biosfärområdet, alla intressenter ska göra en långsiktig satsning på samma varumärke och såväl kommuner som myndigheter och företag ska alla vara en del av den framtida förvaltningen.

Här intill kan du läsa om vilka gemensamma insatser Blekinge Arkipelag initierat och/eller varit en del av för att öka hållbarheten i biosfärområdets besöknäring - ekonomiskt, ekologiskt och socialt.


Bryr du dig om en hållbar besöksnäring?
En hållbar destination och en levande skärgård även för nästa generation
 

Ett initiativ för ökad hållbarhet inom besöksnäringen är Visit Blekinge som på ett mycket professionellt sätt arbetar med att samla aktörerna, hålla dem informerade om målgrupper och trender samt att marknadsföra företag och Blekinges upplevelsevärden. Eftersom turister och besökare sällan frågar efter kommunspecifika upplevelser är det en självklar sak att satsa på ett regionalt grepp och visa upp hela vårt vackra landskap, all service och hela upplevelseutbudet i samma kanal. Blekinge Arkipelag samverkar med och stödjer Visit Blekinges fortsatta, viktiga arbete! 

Våra insatser för hållbarhet i besöksnäringen

Arkipelagrutten och ARK56

Filmen ovan presenterar delar av de insatser som Blekinge Arkipelag och samverkansparter gjort i Arkipelagrutts-projektet, det som nu fått namnet ARK56, länkade kustleder i ett UNESCO biosfärområde. Detta är föreningens mest omfattande projekt hitintills och kanske det som vi är mest stolta över.

Vill du veta mer om projektets delar och detaljer klickar du här
Vill du veta mer om hur du besöker på ARK56 klickar du här

NYTT PROJEKT: ARK 56 Vandringsled tar ytterligare ett steg med två hängbroar - Tillväxtverket finansierar med Sparbanken i Karlshamn som medfinansiär!!

Syftet med projektet är en del i att vidareutveckla Blekinge Arkipelag som hållbar utomhusdestination 365 dagar om året, genom att skapa en längre, bättre och mer upplevelserik vandring i det befintliga lednätverket ARK56. En längre sammanhängande kustnära vandringsled genom hela Blekinge är den övergripande målsättningen för att attrahera friluftsutövare och naturturister som har bra vandring som reseanledning och för att ytterligare utveckla destinationens produktutbud. Projektet löper under två år fram till hösten 2024

Mål med projektet är bland annat att öka antalet besökare, stärka attraktionskraften för ARK56 och området samt skapa förutsättningar för nya produkter och samverkan.

Projektet består av att uppföra två längre hängbroar, där bron över Kohagesundet med sina planerade cirka 240 meter dessutom kommer att bli Sveriges och troligtvis även Skandinaviens längsta gångbro. Dessa broar sammanlänkar Allböleleden och Kohageleden på naturreservatet Eriksbergs stränder. Broförbindelsen och den sammanlänkade och längre vandringsetappen kommer att möta kraven och förväntningarna från såväl nationella som internationella vandrare.

Ovan projekt är ett av 16 beviljade projekt från Tillväxtverket. Investeringen möjliggörs genom landsbygdsprogrammets delåtgärd 7.5 för stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt turistinformation. Fokus ligger framför allt på att stärka infrastrukturen för vandring och cykling.

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/tillvaxtverkets-arbete-for-turism-och-besoksnaring/utveckla-infrastruktur-for-turism/beviljade-projekt.html

Kontakt:
Projektledare Magnus Broomé
0708-108201
Magnus.broome@pointzero.se

Nytt projekt för platsutveckling 2022-2023!!


Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Karlskrona kommun har fått en ny möjlighet att under 2022-2023 arbeta med hållbar platsutveckling. Med stöd från Tillväxtverket ska vi ta fram nya sätt att samarbeta och utveckla Örlogsstaden och biosfärområdet som en hållbar destination.

Projektet ska:

•       ta fram förslag till strategiska aktiviteter inom hållbar platsutveckling

•       göra en plan för hållbarhetsanalyser av företag

•       förstärka ARK 56- och världsarvsföretagens nätverk

•       ta fram en code of conduct för världsarvet och biosfärområdet

•       utforska möjligheten till en gemensam guideutbildning som inkluderar hållbarhet

•       lägga grunden till en långsiktig samverkan för att uppnå en hållbar destination.


Nytt projekt för att stärka ARK56-företagen 2021-2022

Under ett stort samverkansprojekt lanserades 2019 en ny reseanledning i Blekinge: ARK56 – ett nätverk av länkade kustleder genom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Nyckelfaktor för att projektet blev så framgångsrikt är en stor delaktighet och engagemang hos de 60 medverkande företagen. Det fortsatta utvecklingsarbetet med företagsnätverket ARK56 är av stor vikt för att stärka företagens förtroende och ambassadörskap för att det ska resultera i förväntade effekter för företagen och destinationen. Ännu är kännedomen om ARK56 och biosfärområdet generellt fortfarande låg och det finns behov av att utbilda företagens medarbetare. Därför har projektet ”Stärka ARK56 företag inom destination Blekinge Arkipelag” lanserats 2021 med finansiering av Tillväxtverket.

För att starta upp projektet har en digital träff med Marcus Eldh arrangerats för att hjälpa företagen i omställningen till nya målgrupper och den tillhöriga digitala marknadsföringen. Föredraget resulterade i mycket bra kunskap kring hur man kan marknadsföra sina produkter effektivt på digitala kanaler utöver den egna hemsida och Visit-kanalerna.

En digital utbildning har spelats in och företagen har getts möjlighet att ta del av den utifrån egna förutsättningar. En höjdpunkt av dagen var ett föredrag med Kim Ross från Swedish Welcome där hon gav många praktiska tips på hur företagen kan skapa en ännu mer hållbar upplevelse för nöjdare gäster.

Dessutom har det tagits fram en handbok som på enkelt och intressant sätt sammanfattar det viktigaste om ARK56 och biosfärområdet och som underlättar att företagen berättar för sina besökare om det fantastiska som finns i Blekinge Arkipelag.


Examensarbete_Daniel.pdf
populärvetenskaplig_artikel.pdf
Handboken "Hållbar utveckling inom besöksnäringen" togs fram under projektet i samverkan med Region Blekinge, Visita och Energikontor sydost. Klicka på knappen för att ta del av tipsen till utveckling i besöksnäringsföretagen.

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Biosfärambassadörer vid Världsarvet

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona har stor potential att lyftas fram på ett annat sätt för besökare än det gjort hitintills. I projektet DUNC (Development of UNESCO Natural and Cultural assets) som leds av Karlskrona kommun, fokuserar man på bland annat ett ökat lokalt ambassadörskap för Världsarvet och vidare utveckling av världsarvsprodukter. Blekinge Arkipelag har lyft delar av Världsarvet i appen och kartan för ARK56 och haft en ömsesidig utbildning av ambassadörer för Världsarvet och Blekinge Arkipelag. 

Mer info om Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Mer info om DUNC-projektet

Andra insatser

Fiskeäventyret Blekinge
Blekinge Arkipelag har tillsamman med Mörrums Kronolaxfiske och Blekinges fem bästa anläggningar för sportfiske genomfört det så kallade Fiskeäventyret för ungdomar. Det innebar 6 träffar under sommarhalvåret där ungdomarna fick prova fiske efter lax, regnbåge, abborre och gädda. Efter två år lämnades initiativet över till
Sportfiskarna Blekinge.


Fiskedestination
Blekinge Arkipelag var också delaktiga i inspelningen av tre fiskeprogram från biosfärområdet i serien Fiskedestination med profilen Johan Broman. Både fiske-, mat- och boendeanläggningar besöktes och marknadsfördes i programmet.
Här hittar du avsnitten.

Attractive Hardwoods
Mellan 2015-2019 var föreningen associerad partner i EU-projektet Attractive Hardwoods som drevs av Skogsstyrelsen i Blekinge tillsammans med flera länder runt södra Östersjön. Ett bland flera resultat blev den inspirerande strategiska skriften
"Turism på skogens villkor".

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.