Hållbart lant- & skogsbruk

Ett hållbart lantbruk i Blekinge Arkipelag handlar om att skapa förutsättningar för lantbruksföretagens fortlevnad. För att våga steget att lägga om till ekologisk odling och uppfödning behövs nya kunskaper. Läs mer>>>

Optimal konstbevattning

Sedan 2018 är Blekinge Arkipelag en stark intressent i ett gemensamt forskningsprojekt för att utveckla en modell för optimal konstbevattning. Läs mer>>>

Våtmarker

När en stor del av Blekinges våtmarker dikades ut för ungefär 100 år sedan försvann många av de djurarter och växter som trivs i den här blöta naturtypen. Nya våtmarker kan ge bland annat en rad fåglar, groddjur, rara växter och till och med fiskar en ny chans. Läs mer>>>

Naturbete

Begreppet naturbetesmarker hörs allt oftare i både diskussioner om köttproduktion och naturvård. Vad är det? Och varför är det viktigt att ta vara på våra naturbetesmarker? Läs mer>>>

Skärgårdsbete Blekinge - Hållbara lokala livsmedel för människa och mångfald

Med detta projektet vill vi gynna den biologiska mångfalden samtidigt som produktionen av lokala livsmedel. Läs mer>>>