Ett projekt för bättre kommunikation om invasiva växtarter - SLU i samverkan med svenska biosfärområden

Utgångspunkt och utmaning

Invasion av främmande arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Att bekämpa skador och kontrollera invasiva arter kostar 1,1-4,5 miljarder kronor varje år i Sverige.

Privata trädgårdar utgör en viktig inkörsport för invasiva växter till Sverige. Idag saknas dock riktlinjer för hur kommunikationen med trädgårdsägare kring hotet från invasiva främmande arter kan bedrivas på ett ändamålsenligt och inkluderande sätt.

Projektet syftar till att med hjälp av innovativa metoder samskapa evidensbaserade riktlinjer för hur experter kan kommunicera med trädgårdsägare så att kommunikationen innehåller den information mottagaren behöver för effektivt beslutsfattande och så att den presenteras på ett sätt som mottagaren kan få tillgång till och förstå.

Genom riktlinjer som baseras på såväl fakta som mottagarens kommunikationsbehov förväntas experternas kommunikation kunna få större praktiskt genomslag. Hur stor effekten blir på trädgårdsägarnas beslutsfattande ska mätas i projektet.

Projektet ska baseras på ArtDatabankens nyligen publicerade riskklassificering av främmande arter och två avslutade trädgårdsväxtprojekt och ska genomföras av Sveriges Lantbruks Universitet med ArtDatabanken, Lunds Universitet, svenska biosfärområden och Naturvårdsverket.

Resultaten av projektet ska förankras i samhället och spridas genom nationella och internationella nätverk, bland annat genom de svenska biosfärområdena samt Naturvårdsverkets medverkan i projektet.
Blekinge Arkipelags insatser

Under våren 2020 hjälpte vi SLU att hitta intervjuinformanter i olika kategorier. Intervjuerna låg bland annat till grund för en enkät som skickades ut till 6000 personer i vårt biosfärområde och ytterligare två svenska områden, Vänerskärgården och Voxnadalen.

Pressmeddelande och info om enkäten har kommunicerats under hösten 2020.